WYKONAWCA

Akademia Leona Koźmińskiego
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Warszawa, 21 września 2021 r.

W związku z realizacją projektu pt.: „System rozstrzygania sporów dotyczących bezprawnych treści w Internecie (arbitraż elektroniczny)” realizowanego pod kierownictwem dr hab. Przemysława Polańskiego, na podstawie Aneksu nr 1/2020 i Aneksu nr 2/2021 do umowy  nr TANGO3/419690/NCBR/2019 z dnia 13.08.2019 r. zawartego pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i Akademią Leona Koźmińskiego w ramach wspólnego przedsięwzięcia NCBR i NCN „TANGO”

 

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO

ogłasza konkurs na stanowisko:

WYKONAWCA
 

w fazie i zadaniu koncepcyjnym (K) w projekcie pt. „System rozstrzygania sporów dotyczących bezprawnych treści w Internecie (arbitraż elektroniczny)”

 

Opis projektu:

Realnym problemem dnia codziennego są dzisiaj masowe naruszenia prawa w Internecie, których zwalczanie jest bardzo utrudnione ze względu na niejasny system prawny, skalę zjawiska oraz różnorodność form naruszeń – od hejtu po sprzedaż fałszywych produktów i usług. 

Projekt zakłada przeprowadzenie równolegle prac nad komercjalizacją modelu zwalczania bezprawnych treści (Zadanie K), jak i nad wersją pilotażową systemu (Zadanie B+R) w celu udzielenia odpowiedzi na wyzwanie postawione przez Ministerstwo Cyfryzacji jak powinien funkcjonować wzorcowy model pozasądowego rozstrzyganie sporów dotyczących bezprawnych treści w Internecie. Proponowany system elektronicznego rozstrzygania sporów mógłby się stać pierwszym krokiem idącym w kierunku realizacji wizji sprawnego sądownictwa polubownego dotyczącego zagadnień bezprawnych treści internetowych.

Rezultatem projektu będzie wypracowanie modelu pozasądowego rozstrzygania sporów w Internecie na tle bezprawnych treści w Polsce i jego wdrożenie w postaci (a) jasno

 

sformułowanej koncepcji gospodarczego wykorzystania systemu internetowego rozstrzygania sporów (b) nadającej się do wdrożenia w postaci aplikacji internetowej i (c) zobrazowanej pilotażową wersją w postaci systemu rozstrzygania sporów on-line. 

 

Opis zadań:

 

Zadanie K ma na celu przeniesienie wyników badań nad modelem zwalczania bezprawnych treści opracowanych w ramach projektu OPUS do projektu zakładającego stworzenie niezależnego, elektronicznego systemu rozstrzygania sporów dotyczących bezprawnych treści w Internecie. Biorąc pod uwagę innowacyjny charakter proponowanej usługi świadczonej drogą elektroniczną, brak obecnie konkurencji zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, w ramach tego projektu rozwinięta zostanie zarówno koncepcja e-arbitrażu uwzględniając potrzeby rynkowe, jak i opracowany model biznesowy, uwzględniający także ochronę własności intelektualnej wypracowanej w ramach projektu oraz strategia marketingowa umożliwiająca komunikację z najbardziej zainteresowanymi podmiotami.

 

Powyższe zadania opracowywane będą równolegle i nawzajem na siebie oddziaływać w celu stworzenia na tyle atrakcyjnego modelu pozasądowego rozstrzygania sporów by mógł się on samodzielnie utrzymać na rynku. Wyniki tego zadania wpłyną na rozszerzenie lub zawężenie zakresu produktu.

 

Celem zadania K jest przede wszystkim znalezienie partnera lub partnerów biznesowych np. jednego dużego portalu internetowego na co dzień moderującego treści użytkowników w celu lepszego poznania realiów funkcjonowania tego typu organizacji i dostosowania zarówno koncepcji produktu, jak i koncepcji komercjalizacji do realiów rynkowych.

 

Zadanie K będzie realizowane w głównej mierze poprzez wywiady pogłębione i komunikację z rynkiem tj. z przyszłymi odbiorcami usługi, jak portale internetowe, kancelarie prawne, wydawnictwa prawnicze oraz administracja rządowa jak również poprzez spotkania, konferencje i warsztaty. Spotkania z interesariuszami będą organizowane w ramach sieci kontaktów zbudowanych już przez Wnioskodawcę poprzez kancelarie prawne oraz firmy z branży IT w Polsce.

 

 

Realizacja zadania K będzie się odbywała poprzez:

1. Przygotowanie analizy rynku, jak i znalezienie partnera biznesowego związane będzie z działaniami networkingowymi zespołu Wnioskodawcy. Po uprzednich spotkaniach z reprezentantami branży internetowej w Polsce, w szczególności z przedstawicielami Allegro, Onet.pl czy Gazeta.pl możliwe będzie przeprowadzenie bardziej wnikliwej analizy rynku, jak i wyselekcjonowanie potencjalnie zainteresowanych partnerów, w tym partnera gospodarczego projektu. Istotne będzie również przeprowadzenie pogłębionych wywiadów w celu określenia m.in. gotowości do outsourcingu moderacji i rozstrzygania sporów przez największe platformy internetowe w Polsce oraz dostępność środków unijnych oraz krajowych na rozwój innowacyjnych usług.

2. Przygotowanie strategii marketingowej będzie zadaniem zespołu projektowego, którego celem będzie m.in. zaproponowanie nazwy i sposobu budowy przyjaznego brandu, sposób komunikacji zalet systemu uwzględniając potrzeby branży internetowej w Polsce, koszty utrzymywania działów moderacji oraz koszty ryzyk prawnych dla tych organizacji. Strategia marketingowa określi także sposoby pozyskiwania środków na budowę i utrzymanie systemu.

3. Opracowanie sposobu ochrony własności intelektualnej zostanie przeprowadzone poprzez zespół projektowy, który w części składa się z prawników specjalizujących się w prawie własności intelektualnej.

 

Oczekiwania względem rezultatów:

 

1. Analiza rynku powinna określić, czy istnieją produkty konkurencyjne. W przypadku braku produktów konkurencyjnych (co stanowi założenie projektu) konieczne będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie o grupę odbiorców najbardziej zainteresowanych zakupem i/lub dalszym rozwojem proponowanego systemu. Wyniki analiz powinny ułatwić udzielenie odpowiedzi na pytanie o sposób dotarcia do przyszłych klientów i ich skłonność do inwestycji poprzez outsourcing części działań związanych z moderacją.

2. Analiza w zakresie w zakresie własności intelektualnej powinna odpowiedzieć na pytanie o typ licencji oprogramowania na których powinna być oparta dystrybucja projektowanego systemu. W szczególności chodzi o odpowiedź na pytanie o to, czy oprzeć dystrybucję systemu na licencjach zamkniętych lub otwartych, a w ramach tego ostatniego bloku – na licencji typu copyleft, czy non-copyleft. Niezależnie, analiza prawna powinna także odpowiedzieć na pytanie o ewentualne staranie się o patent w tym zakresie w Europejskim Urzędzie Patentowym oraz USA, gdzie warunki dotyczące uzyskania patentu są bardziej liberalne (ale i bardziej kosztowne).

3. Strategia marketingowa powinna precyzować sposób komunikacji z rynkiem tj. określoną grupą docelową produktu określoną w ramach analizy rynku. Strategia marketingowa powinna także zawierać elementy przyszłego modelu biznesowego tj. jasno precyzować sposób generowania przychodów oraz utrzymania systemu.

4. Partnerzy gospodarczy pozyskani w ramach realizacji projektu zostaną wykazani na podstawie listów intencyjnych (3 listy), bezpośrednich spotkań potwierdzonych przez partnera (5) oraz co najmniej jedną umową o współpracę w zakresie dalszych prac B+R. Celem minimum jest znalezienie jednego partnera gospodarczego (izbę gospodarczą, firmę komercyjną itd.).

 

Wymagania podstawowe:

  • Posiadanie przynajmniej tytułu licencjata (lub ekwiwalentnego poziomu wykształcenia) w dziedzinie zarządzania, marketingu, socjologii lub dyscypliny pokrewnej (z dziedziny nauk społecznych) – kryterium weryfikowane na podstawie kopii dyplomu (skan, zdjęcie) lub doświadczenie w rozwoju własnego biznesu albo doświadczenie w pracy w sektorze prywatnym – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
  • Doświadczenia w pracy nad projektami informatycznymi na poziomie koncepcyjnym, znajomość rynku produktów informatycznych, w szczególności od strony oczekiwań klientów końcowych, analizy rynku i strategii marketingowych – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
  • Bardzo dobra znajomość języka polskiego i języka angielskiego w mowie i w piśmie – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV.

Forma zaangażowania wybranego kandydata: umowa cywilno-prawna (umowa zlecenie). W pierwszym etapie oceny będzie weryfikowane spełnianie wymogów formalnych, tj. dostarczenie i kompletność wymaganych dokumentów. Osoby spełniające wymogi formalne, zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której będą weryfikowane i oceniane: znajomość języka angielskiego, znajomość aspektów prawnych związanych z tematyka projektu, doświadczenie w udziale/realizacji projektów.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w j. polskim lub j. angielskim):

  • CV zawierające informacje potwierdzające spełniania wymagań podstawowych (np.: udział w projektach z opisem obowiązków).
  • kopia dyplomu,
  • podpisany formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną (załącznik nr 1)

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: nauka@kozminski.edu.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Rekrutacja Wykonawcy do zadania i fazy koncepcyjnej projektu realizowanego pod kierownictwem dr hab. Przemysława Polańskiego” w terminie do dnia 4 października 2021 roku.

 

Pytania związane z projektem można kierować do dr hab. Przemysława Polańskiego polanski@kozminski.edu.pl.

 

Warunki zatrudnienia:

Oferujemy możliwość pracy w projekcie przez okres 5 miesięcy, forma wynagrodzenia – umowa cywilnoprawna, wysokość wynagrodzenia 5 133 zł brutto brutto  (wraz z kosztami pracodawcy)/ miesiąc.

 

Planowany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: październik 2021 r

 

Proces rekrutacji:

 

W procesie rekrutacyjnym przewiduje się 2 etapy:

1. Weryfikacja aplikacji pod względem formalnym i selekcja kandydatów spełniających wymagania podstawowe

2. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami

 

Załączniki:

 

Zał. nr 1 – Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na nauka@kozminski.edu.pl