adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
Politechnika Wrocławska

Dyscyplina: Inżynieria chemiczna

Specjalność: elektrochemia, kataliza heterogeniczna, modelowanie molekularne, fizykochemia powierzchni

_______________________________________________________________

Miejsce pracy: Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: 4/4 

Nr referencyjny: AD4/W3/04/2021

Opis stanowiska:

Adiunkt badawczo-dydaktyczny odpowiedzialny będzie za  prowadzenie badań we wskazanej dyscyplinie. W zakres badań wchodziły będą zagadnienia dotyczące katalizy, fizykochemii powierzchni, modelowania molekularnego, produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym w szczególności pozyskiwanie i magazynowanie wodoru oraz badania dotyczące ochrony środowiska w tym separacja gazów i redukcja CO2. Do innych zadań należeć będzie przygotowywanie wniosków o granty badawcze i obliczeniowe oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Prowadzone będą zajęcia z pogranicza chemii i inżynierii chemicznej w tym Laboratorium fizyczne i Technologie informacyjne dla chemików oraz Procesy reaktorowe.

Zadania:

prowadzenie symulacji numerycznych w zakresie fizykochemii powierzchni, katalizy w tym fotoelektrokatalizy,
analiza i opracowywanie wyników badań, przygotowanie publikacji i wystąpień konferencyjnych,
opieka nad dyplomantami,
prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 

Wymagania:

posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk chemicznych, fizycznych lub inżynierii materiałowej,
udokumentowany dorobek naukowy  pozycje z dziedziny nauk chemicznych, fizycznych lub inżynierii materiałowej,
doświadczenie w prowadzeniu symulacji z zastosowaniem teorii funkcjonału gęstości (DFT), klasycznych pól siłowych (FF) oraz reaktywnych pól siłowych (reaxFF),
doświadczenie w pomiarach elektrochemicznych, w badaniu właściwości materiałów,
biegła znajomość języka polskiego i angielskiego,
udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów badawczych,
czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach,
wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych i umiejętność pracy w zespole,
doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim.
 

Słowa kluczowe: adiunkt badawczo-dydaktyczny, elektrochemia, DFT, kataliza, fizykochemia powierzchni

Wymagane dokumenty:

1.               Zgłoszenie przystąpienia do konkursu, adresowane do Dziekana Wydziału Chemicznego PWr

2.               Syntetyczny życiorys

3.               Kwestionariusz osobowy

4.               Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora

5.               Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności naukowo-badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej

6.               Wykaz publikacji

7.               Wykaz i opis staży naukowych

8.               Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

9.               Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

10.            Oświadczenie Kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy*

                         * W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: badawczą, badawczo-dydaktyczną, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 125 ust. 3 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia  w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy,  z uwzględnieniem art. 125 ust. 2 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w Politechnice Wrocławskiej. W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 125 ust. 7 Ustawy.​

Planowany termin zatrudnienia: 1.10.2021

Dokumenty należy przesłać na adres: Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, ul. Norwida 4/6, 50-373 Wrocław do dnia  07.05.2021,  godz. 00.00 do Sekretariatu Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, bud. C-6, pok. 131. Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Zgłoszenia kandydatów będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn. Po zamknięciu postępowania konkursowego aplikacje osób nieprzyjętych zostaną zwrócone. Zainteresowani będą mogli odebrać je w od Asystenta d.s. kadr w terminie 6 miesięcy po zamknięciu postępowania konkursowego, za pokwitowaniem odbioru.

Załączniki: