asystent

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

 ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (literaturoznawstwo)

w Zakładzie Literatury Angielskiej i Studiów Porównawczych

Instytutu Filologii Angielskiej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).
Podjęcie pracy przewidziane jest od 1 października 2021 r. Zatrudnienie na pełny etat.

I.                    Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

 

1.       posiadanie  stopnia doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo – literatura angielska; 

2.       udokumentowany dorobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa angielskiego;

3.       udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej – w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie literatury angielskiej, poetyki oraz nauczania języka angielskiego;

4.       udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni wyższych, m.in. organizacja konferencji;

5.       znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym oraz w badaniach komparatystycznych;

6.       Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem Zakładu Literatury Angielskiej i Studiów Porównawczych: zainteresowania badawcze w zakresie badań interdyscyplinarnych oraz autobiografizmu; preferowane doświadczenie w zakresie tłumaczeń oraz w redakcji wydawnictw naukowych; udział w grantach jako badacz i/lub kierownik.

 

II.                  Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

Dokumenty proszę wysłać na adres: praca@uwr.edu.pl

podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
życiorys;
kwestionariusz osobowy;
kopię dyplomu doktorskiego;
autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki oraz mobilności;
wykaz publikacji naukowych;
elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;
informacja o planach badawczych (w postaci projektu, przedstawiającego przedmiot i cel badań);
9.       wskazanie nazwisk i adresów mailowych co najmniej dwóch uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób zatrudnionych w uczelni poza Polską, zajmujących stanowiska porównywalne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej, którzy gotowi będą przesłać listy rekomendacyjne na rzecz kandydata. Listy rekomendujące kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji  Konkursowej /na adres Sekretarza WKK:  barbara.bernacka@uwr.edu.pl / bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy;

projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z zakresu literatura i kultura angielska (konwersatorium na I stopniu studiów);
oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

III.                Termin składania ofert na adres praca@uwr.edu.pl: 26 kwietnia 2021 r.

IV.                Termin (planowany) rozstrzygnięcia konkursu: 31 maja 2021 r.

V.                  Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.