Asystent

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
  • Dziedzina nauki: nauki o Ziemi i środowisku

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Zakład Geografii Fizycznej

 

 

Stanowisko: asystent

Grupa pracowników: badawczo-dydaktyczna

Dyscyplina: nauki o Ziemi i środowiskuLiczba stanowisk: 1

Zatrudnienie od 1 lipca 2021 roku.

Słowa kluczowe: geografia, geografia fizyczna, gleboznawstwo, paleogeografia czwartorzędu

Wymagania stawiane kandydatowi:

tytuł zawodowy magistra geografii w zakresie geografii fizycznej;
dorobek publikacyjny, którego istotną część stanowią publikacje w czasopismach indeksowanych przez Web of Science, zawierający osiągnięcia z zakresu paleogeografii czwartorzędu, litostratygrafii i gleboznawstwa;
bardzo dobra znajomość obsługi komputera, doświadczenie w obsłudze programów ArcGIS, QGIS, CorelDRAW, Strater, pakiet R;
dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
udokumentowany, czynny udział w konferencjach naukowych;
doświadczenia w organizacji konferencji naukowych;
udokumentowany, czynny udział w projektach badawczych;
doświadczenia w prowadzeniu badań terenowych, w szczególności sekwencji lessowo-glebowych;
doświadczenie dydaktyczne w zakresie gleboznawstwa;
preferowane doświadczenie w obsłudze dyfraktometru laserowego oraz spektrofotometru;
preferowane posiadanie prawa jazdy oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia pojazdów samochodowych.

Podstawowe obowiązki na stanowisku asystenta z podziałem na obszary: (badawczy, dydaktyczny i organizacyjny):

obszar badawczy: prowadzenie badań osadów środowiska eolicznego oraz gleb kopalnych, wykorzystanie metod dyfraktometrii laserowej i spektrofotometrii w badaniach litostratygraficznych, nawiązywanie współpracy międzynarodowej,
obszar dydaktyczny: prowadzenie zajęć dydaktycznych (ok. 332 godziny – np. Gleboznawstwo, Zmiany klimatu zapisane w osadach eolicznych, Ochrona Przyrody, Ćwiczenia terenowe: geomorfologia i gleboznawstwo oraz hydrologia), udział w organizacji procesu kształcenia,
obszar organizacyjny: aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach podejmowanych przez Zakład Geografii Fizycznej (organizacja seminariów i konferencji), opieka nad stroną internetową oraz mediami społecznościowymi z logo Zakładu Geografii Fizycznej

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 czerwca 2021 roku

Termin rozpoczęcia pracy: 1 lipca 2021 roku

Wymiar etatu: pełny etat

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać :

życiorys
kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
kserokopię dyplomu poświadczający uzyskanie tytułu magistra
autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych , dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności

wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki
elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego
dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji (dr hab. Jakub Kierczak – jakub.kierczak@uwr.edu.pl) bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Dokumenty proszę przesyłać na adres: praca@uwr.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@uwr.edu.pl