Asystent badawczo-dydaktyczny

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

OGŁOSZENIE

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dniem 8 lutego 2021 roku ogłasza konkurs otwarty na stanowisko
asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej

w Zakładzie Histologii i Embriologii Katedry Morfologii i Embriologii Człowieka

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dyscyplina: nauki medyczne

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający następujące kryteria:

dorobek naukowy i wymagania do objęcia stanowiska obowiązujące w UM
(https://www.umed.wroc.pl/rada-dyscypliny-nauki-medyczne-biuro-konkursy),
stopień naukowy – doktor nauk medycznych,
tytuł zawodowy –  magister biotechnologii,
dobra znajomość języka angielskiego,
umiejętności oraz wiedza w zakresie technik molekularnych,
kandydaci, którzy złożyli oświadczenie, że zatrudnienie na UM we Wrocławiu będzie ich podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
oraz spełniający wymagania art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz.U. 2020 poz. 85 z dnia 20.01.2020 r) tj :
a) mają pełną zdolność do czynności prawnych,

b) korzystają z pełni praw publicznych

c) nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nie zostały ukarane karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony, lub wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat

e) posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie Uczelni.

 

Kandydat przystępujący do konkursu przedkłada następujące dokumenty:

wniosek konkursowy (https://www.umed.wroc.pl/rada-dyscypliny-nauki-medyczne-biuro-konkursy),
kwestionariusz osobowy
(https://www.umed.wroc.pl/rada-dyscypliny-nauki-medyczne-biuro-konkursy),
dokumenty potwierdzające spełnienie w/w kryteriów konkursowych,
zaświadczenie o średniej ocen z okresu studiów,
spis publikacji naukowych z informacją o punktacji dokonanej przez Bibliotekę Główną UM we Wrocławiu,
informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informacje o ewentualnych realizowanych zajęciach dydaktycznych,
przedstawienie zaświadczeń i dokumentacji umożliwiającej zdobycie punktów wg przyjętego kryterium punktowego w Uczelni (https://www.umed.wroc.pl/rada-dyscypliny-nauki-medyczne-biuro-konkursy)
kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu, ew. zaświadczenie o okresie trwania studiów doktoranckich,
oświadczenia określone w Regulaminie konkursu
(https://www.umed.wroc.pl/rada-dyscypliny-nauki-medyczne-biuro-konkursy)

 

Dokumenty należy składać osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:

Biuro Rady Dyscypliny Nauki Medyczne

50-345 Wrocław, ul. Mikulicza-Radeckiego 5

Liczba stanowisk: 1

Termin składania dokumentów: 30 dni /kalendarzowych/od dnia ogłoszenia tj. do dnia 10.03.2021 r

Brak złożenia kompletu dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nieprzekraczającym 4 m-cy – liczony od daty ogłoszenia konkursu.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – nie zapewnia mieszkania.