asystent badawczy bez stopnia doktora

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
Politechnika Wrocławska

Nazwa stanowiska: asystent badawczy bez stopnia doktora

Dyscyplina: Nauki Chemiczne

Specjalność: Chemia biologiczna, biochemia, immunologia

_______________________________________________________________

Miejsce pracy: Katedra Chemii Biologicznej i Bioobrazowania, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony (rodzaj umowy może ulec zmianie w zależności o decyzji Kadr Wydziału Chemicznego PWr – ale tylko na korzyść kandydata)

Wymiar etatu: 4/4 etatu lub część etatu (więcej informacji u kierownika projektu, po decyzji Kadr Wydziału Chemicznego PWr)

Nr referencyjny: As4/W3/03/2021

Opis stanowiska:

Asystent badawczy w projekcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr SZPITALE-JEDNOIMIENNE/63/2020 pn.: „Wieloparametryczna analiza krwi ozdrowieńców COVID-19 za pomocą cytometrii masowej do badania dynamiki zmian w układzie immunologicznym i identyfikacji optymalnych dawców osocza”

Zadania:

analiza pełnej krwi obwodowej ozdrowieńców COVID-19 i osób zdrowych za pomocą cytometrii masowej (szkolenie z cytometrii masowej zostanie przeprowadzone po zatrudnieniu kandydata)
izolacja osocza od ozdrowieńców COVID-19 i oznaczanie wybranych cytokin i przeciwciał anti-SARS-CoV-2 za pomocą testów ELISA lub z wykorzystaniem technologii Luminex
stymulacja krwi ozdrowieńców COVID-19 za pomocą immunogennych peptydów i analiza „burzy cytokinowej” za pomocą techniki Western blotting oraz cytometrii masowej
odbiór próbek do analizy z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego
analiza i opracowanie wyników eksperymentów i napisanie publikacji naukowej, a także napisanie jednej publikacji przeglądowej z badanej tematyki

 Wymagania:

(1) znajomość podstawowych technik biochemicznych (ELISA, pomiary z wykorzystaniem spektrofluorymetru, Western blotting, cytometria przepływowa),

(2) umiejętność pracy z kulturami tkankowymi

(3) mile widziane doświadczenie w pracy z pełną krwią (izolacja poszczególnych populacji komórek krwi obwodowej)

Słowa kluczowe: COVID-19, SARS-CoV-2, cytometria masowa, przeciwciała, ELISA

Warunki zatrudnienia:

Pensja 4 500 zł (w zależności od decyzji Kadr Wydziału Chemicznego PWr będzie to umowa o pracę, umowa o dzieło, lub umowa zlecenie)  – więcej informacji u kierownika projektu.

Wymagane dokumenty:

Syntetyczny życiorys
Odpis dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów II stopnia
Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności naukowo-badawczej
Wykaz publikacji
Wykaz i opis staży naukowych
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO  (tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Oświadczenie Kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy*

                         * W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: badawczą, badawczo-dydaktyczną, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 125 ust. 3 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia  w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 125 ust. 2 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w Politechnice Wrocławskiej. W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 125 ust. 7 Ustawy.​

Planowany termin zatrudnienia: 01. maja 2021 – 24. stycznia 2022 (9 miesięcy)

Dokumenty należy przesłać na adres e-mail: marcin.poreba@pwr.edu.pl  (dr hab. inż. Marcin Poręba, prof. PWr, kierownik projektu) do dnia  26. marca 2021, godz. 20.00. Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę przed Komisją Konkursową dnia 29. marca 2021 roku w godzinach 9:00-11:00. Rozstrzygnięcie konkursu tego samego dnia do godziny 18:00.

Dodatkowych informacji o konkursie i projekcie udziela kierownik projektu (marcin.poreba@pwr.edu.pl).

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie

Klauzula informacyjna i klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
dla Kandydatów w konkursach na stanowiska akademickie

I. Uprzejmie informujemy:

Tożsamość administratora

O celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, które Państwo podają decyduje administrator, którym jest Rektor Politechniki Wrocławskiej z siedzibą we Wrocławiu przy wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez formularz i dane umieszczone na stronie www.pwr.edu.pl/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować przez adres e-mail: IOD@pwr.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Państwa  dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia procedur konkursowych związanych z nawiązaniem współpracy lub zatrudnieniem u administratora. Dokumentacja konkursowa  podlega ponadto obowiązkom archiwizacyjnym opartym na przepisach powszechnych stosowanych w szkolnictwie wyższym. Administrator poparł zasady i zalecenia przyjęte w 2005 r. przez Komisję Europejską (w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych). Wdrażając te zasady używa loga „Human Resources Excellence in Research” oraz podlegać może przeglądom potwierdzającym, że stosuje zasady Karty i Kodeksu. Może to prowadzić do ujawnienia (wobec uprawnionych instytucji) dokumentacji konkursowej i Państwa danych. Takie zaś przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Państwa dane osobowe zostaną udostępnione osobom uczestniczącym w procedurach konkursowych. Kandydatom nieprzyjętym umożliwimy odebranie dokumentów zawierających te dane, a nieodebrane zniszczymy. Dokumenty i dane Kandydatów przyjętych trafią do akt osobowych pracowników. Odbiorcami Państwa danych mogą też stać się instytucje i podmioty uprawnione do nadzorowania procedur konkursowych i ich weryfikacji. Jeżeli to tylko będzie prawnie dopuszczalne i wykonalne administrator przed udostępnieniem dokumentów dokona anonimizacji danych.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane w czasie trwania postępowania konkursowego, a następnie udostępniane do zwrotu (przez następne 6 miesięcy) albo przetwarzane w aktach pracowniczych przez okres zatrudnienia, a także później w czasie ustalonym przepisami powszechnymi.

Prawa podmiotów danych

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Mogą też Państwo skorzystać z prawa do: usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie i w tych sytuacjach, gdy dokonujemy go na podstawie zgody, nie będzie to wpływać na legalność czynności przeprowadzonych przed wycofaniem zgody. Służy Państwu też prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jakiego administrator dokonuje z powołaniem na jego usprawiedliwiony prawnie interes.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca wystąpienia domniemanego naruszenia. W RP jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), którego Biuro mieści się pod adresem: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 869.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do umożliwienia Państwu udziału w procedurach konkursowych, dla obsługi Państwa wniosku i dokumentacji oraz w celu prowadzenia korespondencji z Państwem.

 

II. W związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Wrocławską z siedzibą przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, 50-370 we Wrocławiu w celu uczestniczenia w ww. konkursie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO  (tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

 

(data i czytelny podpis) ………………………………………………