Asystent w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

asystenta w grupie pracowników dydaktycznych

w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów

 

 

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) i w § 62 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Kandydat/ka przystępujący/ca do konkursu na stanowisko asystenta powinien/na spełniać następujące warunki:

·     Posiadać dyplom lekarza weterynarii lub zaświadczenie o ukończeniu studiów na kierunku weterynaria;

·      Wykazywać zainteresowanie dydaktyczne i kliniczne w zakresie chorób wewnętrznych koni;

·      Posiadać znajomość języka polskiego na poziomie bardzo dobrym;

·      posiadać znajomość języka angielskiego potwierdzoną certyfikatem albo zaświadczeniem na poziomie co najmniej C1.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni przedłożyć:

·      Podanie do Rektora;

·      Życiorys;

·      Odpis dyplomu uzyskania tytułu lekarza weterynarii;

·  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

·  oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,

·  oświadczenie o podstawowym miejscu pracy,,

·      Certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego.

 

Pełną dokumentację należy składać (osobiście lub drogą elektroniczną) w Dziale Kadr i Płac Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25, pokój 130 lub przesłać na adres: hr@upwr.edu.pl (z dopisaniem w tytule maila: Kandydat na asystenta w KCWzKKPiK).

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 09.04.2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20.04.2021 r.. Zatrudnienie od m-ca kwietnia/maja 2021 r.

W procesie rekrutacji na stanowiska naukowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu respektuje politykę równowagi płci oraz dopuszcza odstępstwo od porządku chronologicznego w życiorysie – w celu umożliwienia kandydatom podążającym wielowymiarową ścieżką kariery – składanie życiorysów wspartych dowodami, które odzwierciedlają reprezentatywną gamę osiągnięć i kwalifikacji mających znaczenie w kontekście stanowiska, o które się ubiegają.