10 asystentów badawczo- dydaktycznych

Wydział Ekonomii i Finansów
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

ogłasza Konkurs dla młodych naukowców na stanowiska asystentów w obszarze dyscypliny: Ekonomia i Finanse

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz w Statucie Uczelni.

I. KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:

1)     posiadanie tytułu zawodowego magistra lub stopnia naukowego doktora, potwierdzonego dyplomem uznanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów wymienionych na stronie:

https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/baza-aktow-prawnych ;

2)     predyspozycje do pracy naukowo – badawczej;

3)     predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych;

4)     wybrany i przedstawiony przez kandydata zrealizowany projekt badawczy (artykuł/rozprawa doktorska/grant/itp.) lub wybrana koncepcja badawcza (artykułu, doktoratu, grantu itp.) oraz plany naukowe kandydata związane z zatrudnieniem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu;

5)     bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (znajomość kolejnego języka obcego będzie dodatkowym atutem);

6)     znajomość języka polskiego będzie dodatkowym atutem u obcokrajowców;

7)     komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

8)     umiejętność efektywnej pracy w zespole;

9)     umiejętność wyznaczania celów, zaangażowanie i konsekwencja w ich realizacji;

10)    umiejętność dobrej organizacji czasu pracy.

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

1)     podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;

2)     odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub stopnia naukowego doktora;

3)     CV;

4)     wykaz osiągnięć naukowych (publikacje, referaty i doniesienia posterowe prezentowane na konferencjach naukowych, uczestnictwo w projektach badawczych, praca magisterska lub doktorska- z zaznaczeniem osiągnięcia, które będzie ewentualnie przez kandydata prezentowane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej), dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych;

5)     oświadczenie o spełnieniu wymogów  art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r.,  poz. 478 ze zm.)- wzór w załączniku;

6)     oświadczenie o tym, że Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy kandydata- wzór w załączniku;

7)     zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w postępowaniu konkursowym- wzór w załączniku;

8)     aktualną opinię lub list rekomendacyjny (co najmniej jeden) napisany przez osobę posiadającą tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy.

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony (zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie wyższym i Nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.), w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

IV. Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do Działu Kadr w Centrum Obsługi Spraw Personalnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, bud. G, pok. 211, 53-345 Wrocław

Termin składania dokumentów upływa  19.11.2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14.01.2022 r.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi osobami oraz prawo zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje JM Rektor.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na Monika.toporowska@ue.wroc.pl