adiunkt

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta
Uniwersytet Wrocławski
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: historia

Uniwersytet Wrocławski

ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w Katedrze Historii Najnowszej

w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta  

 

Charakter stanowiska:

stanowisko badawczo-dydaktyczne (adiunkt)
dyscyplina naukowa: Nauki prawne, Historia
liczba stanowisk do obsadzenia: 1 – w Centrum w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.
Od kandydatek/kandydatów wymagane są:

Stopień naukowy doktora;
Wykształcenie prawnicze;
Udokumentowany dorobek naukowy z historii najnowszej (w szczególności druga wojna światowa, rozliczenia zbrodni wojennych, rozwój koncepcji odpowiedzialności karnej za zbrodnie międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem okresu drugiej wojny światowej) i historii myśli polityczno-prawnej;
Udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu kwerend w archiwach krajowych i zagranicznych; znajomość zasobów archiwalnych, dotyczących drugiej wojny światowej i rozliczeń zbrodni wojennych:
Doświadczenie w pracy redakcyjnej i realizowaniu projektów wydawniczych, w tym międzynarodowych projektów online;
Udział w międzynarodowych konferencjach i seminariach w roli prelegenta;
Doświadczenie i kontakty w zakresie transgranicznej współpracy między Polską a Niemcami;
Doświadczenie w zakresie organizacji przedsięwzięć naukowych o randze międzynarodowej, w szczególności konferencji/seminariów dotyczących tematyki polsko-niemieckiej;
Znajomość języka polskiego, niemieckiego i angielskiego.
Szczegółowe wymagania:

Od kandydatek/kandydatów oczekuje się:

Umiejętności redaktorskich; doświadczenia w pisaniu artykułów i ekspertyz o tematyce polsko-niemieckiej;
Doświadczenia w przygotowywaniu naukowych wniosków projektowych;
Gotowości do prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych oraz kierowania pracownią i międzynarodowym zespołem badawczym;
Prowadzenie badań z zakresu rozliczeń z konfliktową przeszłością, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń zbrodni nazistowskich w Polsce i Europie.
Kandydatki/kandydaci winni złożyć:

podanie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego jako pierwszym miejscu pracy. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 )”.
życiorys naukowy
kwestionariusz osobowy   
https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2018/06/kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegającej-się-o-zatrudnienie.pdf]
autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki
koncepcję rozwoju pracowni badań z zakresu rozliczeń z konfliktową przeszłością, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń zbrodni nazistowskich w Polsce i Europie
wykaz publikacji naukowych
elektroniczną wersję dwóch najważniejszych publikacji, które kandydatka/kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego
odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora
dwie opinie o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym, sporządzone przez osobę zajmującą się działalnością naukową, posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytułu profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydatka lub z dziedziny pokrewnej. Opinie te są kierowane drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji na adres: aleksandra.maatsch@uwr.edu.pl, bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydatka/kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.
Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim.

Warunki zatrudnienia: przewiduje się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na okres trzech lat. Przewidywana data rozpoczęcia zatrudnienia: 01.10.2021.

Termin składania podań upływa z dniem 18.06.2021

Kwalifikacja wstępna zostanie dokonana na podstawie nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci, którzy przejdą kwalifikację wstępną, zostaną zaproszeni na rozmowę konkursową z członkami Komisji Konkursowej. Jej wynik zostanie przekazy JM Rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego z wnioskiem o zatrudnienie wybranej kandydatki/kandydata.    O dokładnym terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, osoby, które przejdą kwalifikację wstępna, zostaną powiadomione indywidualnie.

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 20 czerwca br.

Dokumenty należy przesyłam na adres: praca@uwr.edu.pl z dopiskiem  adiunkt w Katedrze Historii Najnowszej CSNE

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@uwr.edu.pl