adiunkt

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o Ziemi i środowisku

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

Instytut Nauk Geologicznych

Zakład Gospodarki Surowcami Mineralnymi

Stanowisko: adiunkt

Grupa pracowników: badawczo-dydaktyczna

Dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku

Liczba stanowisk: 1

Zatrudnienie od 1 października 2021 roku.

Słowa kluczowe: geologia, geochemia, złoża surowców energetycznych

Wymagania stawiane kandydatowi:

stopień doktora w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
znajomość technik badawczych skał i minerałów w zakresie analizy rdzeni, analizy parametrów skał zbiornikowych, analiz geochemicznych i izotopowych;
dorobek naukowy potwierdzony artykułami z listy JCR – MEiN;
umiejętność prowadzenia badań naukowych w trudnym terenie oraz prowadzenia zajęć terenowych ze studentami w kraju i za granicą;
minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
wykształcenie kierunkowe, pozwalające na prowadzenie zajęć dydaktycznych z metod badania surowców skalnych, metod badania złóż węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego, biogeochemii złożowej oraz metod laboratoryjnych w geologii złóż;
biegła znajomość j. angielskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku oraz języka polskiego
udokumentowane inne formy aktywności naukowej, zawodowej oraz aplikacyjnej (kursy, stypendia , staże);
doświadczenie w przemyśle surowców energetycznych, zwłaszcza za granicą;
udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe.

Podstawowe obowiązki na stanowisku adiunkta z podziałem na obszary: (badawczy, dydaktyczny i organizacyjny):

obszar badawczy:  Prowadzenie badań naukowych wieńczonych publikacjami w czasopismach krajowych i międzynarodowych, nawiązywanie i kontynuowanie współpracy z innymi ośrodkami badań naukowych w kraju i za granicą
obszar dydaktyczny: Prowadzenie zajęć dydaktycznych głownie z geologii surowców energetycznych, górnictwa i wiertnictwa oraz metod laboratoryjnych w geologii złóż, również w języku angielskim. Prowadzenie zajęć terenowych ze studentami w kraju i za granicą również w języku angielskim
obszar organizacyjny: Pozyskiwanie funduszy na badania naukowe oraz aparaturę badawczą, popularyzacja nauki.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać :

życiorys
kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
kserokopię dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia doktora
autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych , dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności
wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki
elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego
dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji na adres jakub.kierczak@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: praca@uwr.edu.pl do dnia 26 maja 2021

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 czerwca 2021 roku

Termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2021 roku      

Wymiar etatu: pełny etat

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@uwr.edu.pl