Adiunkt

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytet Wrocławski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o sztuce

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki Renesansu i Reformacji w Instytucie Historii Sztuki Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby,, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku ( Dz.U. 2018, poz. 1668 ze zm.) „Prawo o szkolnictwie wyższym” i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zatrudnienie od 1 marca 2022 roku

Warunki stawiane kandydatowi/kandydatce:

legitymowanie się dyplomem doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce lub historii sztuki;
legitymowanie się znaczącym dorobkiem publikacyjnym, a zwłaszcza opublikowanie monografii naukowej lub artykułów naukowych w czasopismach przypisanych do dyscypliny Nauki o Sztuce i znajdujących się na ministerialnej liście punktowanych czasopism;
legitymowanie się udokumentowaną pracą badawczą w zakresie nauk o sztuce lub historii sztuki, a zwłaszcza uzyskanie, prowadzenie lub uczestniczenie w grancie krajowym jednej ze wskazanych instytucji (MNiSW, MKiDN, NCN, NCBiR, FNP) albo uzyskanie równoważnego wsparcia finansowego badań ze strony instytucji krajowych lub zagranicznych lub złożenia przynajmniej jednej aplikacji w konkursach grantowych, która została oceniona pozytywnie (w przypadku znanej punktacji osiągnięcie minimum 70%) w ostatnim etapie oceny, ale nie zyskała dofinansowania z powodu braku środków;
posiadanie szczególnej znajomości historii sztuki nowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem XVI w. i 1 połowy XVII w.;
udokumentowana publikacjami działalność badawcza nad sztuką renesansową w jej różnych aspektach ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i roli sztuki w kształtowaniu się wyznań, ich wzajemnym dialogu oraz konfliktach;
udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkolnictwie wyższym oraz umiejętności w tym zakresie (komisja konkursowa zastrzega sobie prawo poproszenia o wykład otwarty kandydatów/kandydatki stające do konkursu);
znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie dydaktyki;
znajomość języków obcych, w tym języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć;
czynna znajomość przynajmniej jednego języka kongresowego wyrażająca się w uczestnictwie w międzynarodowym życiu naukowym: udziału w projektach naukowych, zagranicznych konferencjach naukowych, przedstawianie na nich referatów w języku kongresowym i publikowaniu prac badawczych w tym języku w publikacjach zagranicznych;
komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do zaproszenia kandydatów/kandydatki stające do konkursu na rozmowę kwalifikacyjną;
komisja zastrzega sobie prawo do niewybrania kandydata/kandydatki, jeśli osoby nie będą spełniały określonych warunków.
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać

a) życiorys;

b) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

c) kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra;

d) kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub

doktora habilitowanego w wymaganej dyscyplinie;

e) autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności;

f) list motywacyjny;

g) wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki;

h) elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;

i) dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji Konkursowej pod adresem Artur.Blazejewski@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

„Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie danych podlegających ocenie w ramach konkursu i przedstawionych w zgłoszeniu na konkurs, w szczególności dotyczących dorobku naukowego i dydaktycznego”

Dokumenty należy składać w formie elektronicznej, pod adresem praca@uwr.edu.pl. Termin zgłoszeń upływa 6 sierpnia 2021r.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@uwr.edu.pl