adiunkt

Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Nr referencyjny: Ad1/K41W07D08/1/2022

Rodzaj: nauczyciel akademicki

Rodzaj oferty: oferta z konkursu

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas nieokreślony

Miejsce pracy: Wrocław

Jednostka organizacyjna Uczelni: Wydział Inżynierii Środowiska / Katedra Klimatyzacji, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Ochrony Powietrza

Wymiar etatu: pełny etat

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie zajęć dydaktycznych laboratoryjnych, projektowych i ćwiczeń audytoryjnych (w języku polskim i angielskim) w zakresie ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wentylacji, klimatyzacji oraz instalacji sanitarnych w zakresie projektowania, analiz i symulacji komputerowych oraz za prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka z naciskiem na energię odnawialną oraz efektywność energetyczną w inżynierii środowiska.

Zadania:

– kształcenie studentów,

– prowadzenie zajęć dydaktycznych (laboratoryjnych, projektowych i ćwiczeń audytoryjnych) w języku polskim i angielskim w zakresie ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wentylacji, klimatyzacji oraz instalacji sanitarnych,

– organizowanie i prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Wymagania:

– do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej,

– posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych,

– biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,

– ukończone studia magisterskie na kierunku inżynieria środowiska,

– ukończony Kursu Dydaktycznego Szkoły Wyższej (część 1 i 2),

– minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć akademickich, w tym ćwiczeń projektowych, laboratoriów oraz innych form dydaktycznych w obszarze naukowym inżynierii środowiska,

– przygotowanie i gotowość do prowadzenia badań naukowych,

– doświadczenie w pracach badawczych w zakresie energii odnawialnej oraz efektywności energetycznej w dziedzinie inżynierii środowiska,

– posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego w dyscyplinie inżynieria środowiska lub inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (publikacje z IF, LF, listy MNiSW, inne),

szczególnie w zakresie energii odnawialnej, technologii niskoemisyjnych, odzysku energii i efektywności energetycznej,

– znajomość komputerowych narzędzi do symulacji energetycznych i CFD budynków, systemów i urządzeń z dziedziny inżynierii środowiska (co najmniej EDSL TAS, Ansys, TRNSYS, IES),

– znajomość komputerowych narzędzi wspomagających projektowanie w dziedzinie inżynierii środowiska (co najmniej Audytor OZC, SET, Arcadia, InstalSoft, AutoCAD, BIM, DesignBuilder, Polysun, RETScreen),

– znajomość narzędzi analizy i wizualizacji danych (co najmniej zaawansowany MS Excel z VBA, Statistica, Plotly),

– umiejętność wykonywania analiz LCA i LCC w zakresie inżynierii środowiska,

– znajomość procedur wielokryterialnej certyfikacji budynków w międzynarodowych systemach (co najmniej BREAM, LEED i WELL),

– umiejętność automatyzowania układów i programowania sterowników PLC w dziedzinie inżynierii środowiska,

– doświadczenie w organizowaniu i propagowaniu wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów i młodych naukowców,

– doświadczenie w działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz uczelni i wydziału.

Wymagane dokumenty:

– podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PWr.,

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

– odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera,

– odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska lub inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

– autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej,

– wykaz dorobku naukowego,

– informacje o doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,

– inne dokumenty lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie (np. ukończone kursy i szkolenia),

– oświadczenie, że Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy kandydata,

– oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wis.pwr.edu.pl.