Adiunkt (Filia we Wrocławiu)

Collegium Humanum Filia we Wrocławiu
Collegium Humanum
  • Miejsce: Wrocław
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • psychologia

Opis stanowiska

REKTOR

COLLEGIUM HUMANUM

Szkoły Głównej Menedżerskiej

 

ogłasza rekrutację na stanowisko:

Adiunkta

w Instytucie Psychologii we Wrocławiu

 

 

1. Wymiar czasu pracy: pełny etat.

 

2. Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę.

 

3. Przewidywany czas zatrudnienia: nieokreślony.

 

4. Podstawowe miejsce pracy: Tak.

 

 

I.                   Kryteria zatrudnienia:

 

Oferty  mogą  zgłaszać osoby,  spełniające  wymogi  określone  w  ustawie  z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020, poz.  85 tj. z  późniejszymi zmianami)  art.  113  oraz  odpowiadające  następującym  kryteriom kwalifikacyjnym:

 

1. posiadanie stopnia naukowego doktora;

 

2. dorobek publikacyjny lub zawodowe doświadczenie praktyczne w obszarze psychologii, szczególnie w psychologii klinicznej, psychoterapii, diagnozie psychologicznej i psychopatologii;

 

3. motywacja i predyspozycje do pracy dydaktycznej.

 

 

II.                Wymagane dokumenty:

 

 

1. Curriculum Vitae; zawierające  informacje  o publikacjach,  doświadczeniu dydaktycznym i zawodowym.

 

2. Zgoda  na przetwarzanie danych osobowych następującej  treści:   Zgodnie z art. 6 ust.1  lit  a  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych  innych  niż:  imię,  (imiona)  i  nazwisko;  imiona  rodziców;  data urodzenia;  miejsce  zamieszkania  (adres  do  korespondencji);  wykształcenie;  przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”;

3. Kopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie, posiadane stopnie lub tytuł naukowy;

 

4. Deklaracja, że Collegium Humanum-Szkoła Główna Menedżerska będzie

podstawowym miejscem pracy kandydata.

 

III.             Skany dokumentów należy przesyłać na adres email: rektorat@humanum.pl z dopiskiem Wrocław w temacie wiadomości

 

Klauzula informacyjna RODO:

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Collegium Humanum-Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą: ul. Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa.

2. Administrator  danych  osobowych  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych

nadzorującego  prawidłowość  przetwarzania  danych  osobowych,  z  którym

można    skontaktować    się    za    pośrednictwem    adresu e-mail:   iod@humanum.pl

3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.

4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27   kwietnia   2016   r.       oraz   Kodeks Pracy   z   dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

6. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  udostępniane  innym  podmiotom,  za wyjątkiem  podmiotów  upoważnionych  na  podstawie  przepisów  prawa. Dostęp  do  Pani/Pana  danych  będą  posiadać  osoby  upoważnione  przez Administratora  do  ich  przetwarzania  w  ramach  wykonywania  swoich obowiązków służbowych.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów  prawa,  prawo  do  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  do  wniesienia sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym momencie.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 –193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

10. Pani/   Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

i nie będą poddawane profilowaniu.