adiunkt/asystent

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Wrocławski
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: matematyka

Uniwersytet Wrocławski

ogłasza konkurs na trzy stanowiska adiunkta lub asystenta 

(zatrudnienie na czas określony maksymalnie na cztery lata lub na czas nieokreślony)

w Instytucie Informatyki.

 

 

Zatrudnienie nastąpi od 1.09.2021 r. albo od 1.10.2021 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018r. (Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zm.).

Grupa pracowników: badawczo-dydaktyczna.

Dziedzina Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, dyscyplina: informatyka.

Wymiar etatu: pełny.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30.06.2021 r.Kandydaci na stanowisko adiunkta powinni posiadać stopień naukowy doktora w zakresie informatyki lub matematyki. Na stanowisko asystenta kandydować mogą doktoranci którzy już złożyli, lub niebawem złożą swoją rozprawę doktorską. W przypadku gdy kandydat nie posiada stopnia doktora, powinien dostarczyć opinię promotora, zawierającą stwierdzenie, kiedy praca została (lub zostanie) złożona, a jeśli to możliwe to również recenzje tej pracy.

Kandydaci powinni wykazywać się dorobkiem naukowym opublikowanym na bardzo dobrych konferencjach informatycznych. Wysoko oceniana będzie też aktywność w staraniach o granty. Kandydaci  powinni mieć doświadczenie stażu podoktorskiego, trwającego przynajmniej rok, w dobrym zagranicznym ośrodku naukowym lub relewantne doświadczenie w przemyśle wysokich technologii. Kandydaci nie mający takiego doświadczenia muszą wyjaśnić, w składanym podaniu, jakie mają perspektywy uzyskania takiego doświadczenia (w ramach udzielonego przez UWr. bezpłatnego urlopu) i oświadczyć, że przyjmują do wiadomości, że jeżeli w ciągu najdalej dwóch lat od momentu zatrudnienia nie rozpoczną takiego stażu, to będzie to podstawą do negatywnej oceny.

Należy też podać spis nazwisk i adresów e-mailowych osób, do których można się zwrócić o dodatkowe opinie o kandydacie. Dodatkowe opinie recenzentów będą traktowane poufnie, tzn. dostępne tylko dla członków Komisji Konkursowe.

Dopuszcza się nieobsadzenie któregoś ze stanowisk w przypadku braku odpowiednich kandydatów.

Podanie wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać tylko w formie elektronicznej w formacie pdf do dnia 25.06.2021 r. na adres: praca@uwr.edu.pl

Po ogłoszeniu wyników konkursu wskazani kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów.

Wymagana dokumentacja:

podanie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
życiorys;
autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki;
kserokopia dyplomu doktorskiego lub magisterskiego;
wykaz publikacji naukowych;
elektroniczne wersje publikacji kandydata (w tym pracy doktorskiej lub jej części);
dwa listy rekomendacyjne, w tym jeden spoza swojego ośrodka. Listy rekomendacyjne powinny być wysłane przez opiniodawców drogą elektroniczną, bez pośrednictwa kandydata, do przewodniczącego komisji konkursowej profesora Tomasza Jurdzińskiego, na adres: tju@cs.uni.wroc.pl
Listy są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się wglądu w te listy;

kwestionariusz osobowy: https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/02/1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.doc

w przypadku osób, które były już zatrudnione na stanowisku adiunkta, należy załączyć plan badawczy związany z perspektywą uzyskania habilitacji.
Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@uwr.edu.pl