Adiunkt badawczo- dydaktyczny

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

 adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

w Katedrze Biologii Eksperymentalnej

 

Opis zadań na stanowisku:

●  prowadzenie działalności badawczej w obszarze biologii molekularnej lub pokrewnej, włącznie z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na realizację projektów badawczych;

● przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie histologii, biochemii, immunologii i pokrewnych w języku polskim/i lub angielskim;

● upowszechnianie wyników prac badawczych w formie publikacji naukowych w czasopismach indeksowanych w bazie SCOPUS lub Web of Science;

●  uczestnictwo w konferencjach/sympozjach naukowych (krajowych i zagranicznych);

● udział w warsztatach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje dydaktyczne i badawcze  oraz kompetencje zawodowe;

● udział w pracach organizacyjnych na rzecz jednostki i uczelni;

● inne zadania wyznaczone przez kierownika jednostki, wynikające z profilu i charakteru jednostki i uczelni.

 

Wymagania wobec kandydata:

●  posiada co najmniej stopień naukowy doktora nauk biologicznych  w zakresie biologii molekularnej lub w naukach pokrewnych;

●  posiada doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim w zakresie prowadzenia zajęć ze studentami;

●  posiada doświadczenie badawcze w zakresie biologii molekularnej;

●  posiada umiejętność obsługi termocyklera, inkubatora CO2, mikroskopu konfokalnego, cytometru przepływowego i/lub sortera komórkowego;

●  posiada dorobek naukowy opublikowany w czasopismach naukowych indeksowanych w bazie Scopus i/lub Web of Science;

●  posiada dorobek naukowy w postaci wystąpień na konferencjach naukowych i seminariach;

●  posiada doświadczenie w realizacji i/lub kierowaniu projektami badawczymi finansowanymi ze źródeł zewnętrznych, m.in.: ERC, NCN, NCBR, MEiN, MRiRW;

●   posiada zaświadczenie w formie decyzji o przyznaniu i/lub rozliczeniu projektu badawczego – w przypadku posiadanego doświadczenia w kierowaniu projektem;

●   zna język polski w mowie i piśmie;

●   zna język angielski na poziomie min. B2;

●   spełnia kryteria wskazane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

●   korzysta z pełni praw publicznych;

●   ma pełną zdolność do czynności prawnych;

●   nie był/-ła skazany/-a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

●   nie został/-ła ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z pracy z uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat lub pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat.

 

Oferujemy:

●  zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;

●  wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego;

● możliwość rozwoju zawodowego;

● atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy;

● atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą”, „trzynasta pensja”, dofinansowanie aktywności sportowej itp.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

●   życiorys naukowy,

●   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, (pobierz plik nr 1)

●  oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, (pobierz plik nr 2)

●  oświadczenie o podstawowym miejscu pracy, (pobierz plik nr 3)

●  spis publikacji z uwzględnieniem punktacji naukowej, potwierdzony przez Bibliotekę Główną UPWr;

● wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych;

● skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie.

  1. Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres hr@upwr.edu.pl w terminie do dnia 10.02.2023 roku z dopiskiem w tytule maila: „adiunkt b-d w KBE”. 

2. Dokumenty powinny zawierać:
informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

3. Zawarcie informacji:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  jest możliwy pod numerem telefonu 71 3205445 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@upwr.edu.pl;
 • podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;
 • zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 • Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;
 • przysługuje Państwu prawo:
 • dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 • w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów;
 • podane przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

4. Odpowiemy na oferty kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

5. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Edukacji.

6. Uczelnia respektuje politykę równowagi płci oraz dopuszczenie odstępstw od porządku chronologicznego w życiorysie – w celu umożliwienia kandydatom/kandydatkom podążającym wielowymiarową ścieżką kariery – składanie życiorysów wspartych dowodami, które odzwierciedlają reprezentatywną gamę osiągnięć i kwalifikacji mających znaczenie w kontekście stanowiska, o które się ubiegają.