Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk rolniczych

Rektor

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych

 

Opis zadań na stanowisku :
prowadzenie działalności naukowej,
kształcenie i wychowywanie studentów,
opieka nad Studenckim Kołem Naukowym,
podjęcie czynności związanych z promocją Przychodni Weterynaryjnej działającej w ramach Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych,
udział w  pracach organizacyjnych na rzecz jednostki i uczelni.
Wymagania wobec kandydata:
posiada stopnia naukowego doktora nauk weterynaryjnych,
posiada tytuł zawodowy lekarza weterynarii,
posiada prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
wykazuje się znajomością zagadnień z zakresu epidemiologii weterynaryjnej, administracji weterynaryjnej oraz chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich i chorób zakaźnych psów i kotów,
posiada dorobek naukowy w wyżej wymienionym obszarze nauk, ze szczególnym uwzględnieniem oryginalnych prac twórczych (wartość IF – min. 10, liczba pkt. MNiSW – min. 200),
odbył przynajmniej 15-tygodniowy staż badawczy w zagranicznej lub polskiej uczelni lub instytucji naukowej,
posiada prawo jazdy kat. B,
posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami w języku polskim i angielskim z zakresu epidemiologii weterynaryjnej oraz chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich, chorób zakaźnych psów i kotów,
dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w administracji weterynaryjnej,
wykazuje się znajomością języka angielskiego przynajmniej na poziomie min. B2) i języka polskiego – w mowie i piśmie,
posiada kwalifikacje określone w ustawie i statucie,
nie została ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8,
spełnia wymagania, o których mowa w art. 20 ust 1 pkt 1-3,
korzysta z pełni praw publicznych.
Oferujemy:
zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;
wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego,
możliwość rozwoju zawodowego,
atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy,
atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą”, „trzynasta pensja”, dofinansowanie aktywności sportowej itp.
Wymagane dokumenty aplikacyjne:
życiorys naukowy,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,

oświadczenie o podstawowym miejscu pracy,

spis publikacji z uwzględnieniem punktacji naukowej, potwierdzony przez Bibliotekę Główną UPWr,
wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych,
skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie,
skan certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego, ze wskazaniem poziomu oraz okresu ważności certyfikatu,
oświadczenie dotyczące statusu zatrudnienia w Uniwersytecie .
 

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres hr@upwr.edu.pl  ( z dopiskiem w tytule maila: Kandydat na adiunkta badawczo-dydaktycznego w KEzKPiZE) w terminie do dnia 19 czerwca 2021 roku.

Dokumenty powinny zawierać:
informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

klauzulę ws. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego.
Zawarcie informacji:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław;
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 71 3205445 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@upwr.edu.pl;
podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;
zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;
przysługuje Państwu prawo:dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów;
podane przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
Odpowiemy na oferty kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Edukacji.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr@upwr.edu.pl