adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Chemiczny
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Kierunek: Technologia chemiczna

Dyscyplina: inżynieria Chemiczna

Specjalność: kataliza heterogeniczna, fizykochemia powierzchni

_______________________________________________________________

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: 4/4 

Nr referencyjny: AD12/W3/06/2021

Rodzaj stanowiska: stanowisko naukowe

Rodzaj oferty: oferta z konkursu

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 30.07.2021

Opis stanowiska:

Adiunkt badawczo-dydaktyczny odpowiedzialny będzie za  prowadzenie badań we wskazanej dyscyplinie. W zakres badań wchodziły będą zagadnienia dotyczące katalizy, fizykochemii powierzchni, produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym w szczególności pozyskiwanie i magazynowanie wodoru oraz badania dotyczące ochrony środowiska w tym separacja gazów i redukcja CO2. Do innych zadań należeć będzie przygotowywanie wniosków o granty badawcze i obliczeniowe oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Prowadzone będą zajęcia z pogranicza chemii i inżynierii chemicznej w tym Laboratorium fizyczne i Technologie informacyjne dla chemików oraz Procesy reaktorowe.

Zadania:

prowadzenie badań w zakresie fizykochemii powierzchni i katalizy,
analiza i opracowywanie wyników badań, przygotowanie publikacji i wystąpień konferencyjnych,
opieka nad dyplomantami,
prowadzenie zajęć dydaktycznych.
Wymagania:

posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk chemicznych, fizycznych lub inżynierii materiałowej,
udokumentowany dorobek naukowy  pozycje z dziedziny nauk chemicznych, fizycznych lub inżynierii materiałowej,
doświadczenie w badaniach katalitycznych właściwości materiałów,
biegła znajomość języka polskiego i angielskiego,
udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów badawczych,
czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach,
wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych i umiejętność pracy w zespole,
doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim.

Słowa kluczowe: adiunkt badawczo-dydaktyczny, kataliza, fizykochemia powierzchni

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie przystąpienia do konkursu, adresowane do Dziekana Wydziału Chemicznego PWr
Syntetyczny życiorys
Kwestionariusz osobowy
Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora
Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności naukowo-badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej
Wykaz publikacji
Wykaz i opis staży naukowych
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Oświadczenie Kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy*

                         * W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: badawczą, badawczo-dydaktyczną, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 125 ust. 3 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia  w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 125 ust. 2 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w Politechnice Wrocławskiej. W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 125 ust. 7 Ustawy.​

Oferujemy:
stabilne zatrudnienie na prestiżowej i renomowanej uczelni,
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
sympatyczną atmosferę pracy,
możliwość zdobycia cennych doświadczeń zawodowych.
Perspektywy rozwoju zawodowego:  „Politechnika Wrocławska jako pracodawca dąży do zapewnienia swoim pracownikom stymulującego środowiska pracy. Nasi pracownicy biorą udział w wyjazdach stażowych, uczestniczą w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach, korzystają z bogatej infrastruktury laboratoryjnej. Uczestniczą w krajowych i międzynarodowych grupach badawczych. Realizujemy programy i badania finansowane przez instytucje krajowe oraz międzynarodowe. Politechnika Wrocławska posiada wyróżnienie HR Excellence in Research, które potwierdza nasze zaangażowanie w budowanie standardów pracy i możliwości pracy na jaki najwyższym poziomie. Jesteśmy również zaangażowani w Program oceny instytucjonalnej (EIP – Institutional Evaluation Programme), gdzie pozytywnie przeszliśmy ocenę” (Polityka otwartej, przejrzystej i merytorycznej rekrutacji (OTM-R) w Politechnice Wrocławskiej)

Termin składania ofert: 30.07.2021

Dokumenty należy przesłać na adres: Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej,  ul. Norwida 4/6, 50-373 Wrocław do dnia  30.07.2021,  godz. 00.00 do Sekretariatu Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, bud. C-6, pok. 131 * lub drogą mailową na adres: monika.wawrzewska@pwr.edu.pl. Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Zgłoszenia kandydatów będą rozpatrywane przez Komisję konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn. Po zamknięciu postępowania konkursowego aplikacje osób nieprzyjętych zostaną zwrócone. Zainteresowani będą mogli odebrać je w od Asystenta d.s. kadr w terminie 6 miesięcy po zamknięciu postępowania konkursowego, za pokwitowaniem odbioru.

W tytule wiadomości prosimy zaznaczyć nr referencyjny.

Planowany termin zatrudnienia: 01.11.2021

Prowadzone przez Politechnikę Wrocławską nabory i konkursy są otwarte, realizowane przy zachowaniu przejrzystych procedur, transparentności oraz czytelnych i jednoznacznych kryteriów z uwzględnieniem zróżnicowanej kariery zawodowej.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.”