Adiunkt badawczo-dydaktyczny

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: weterynaria

Rektor

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej (w Zakładzie Patofizjologii)

 

Opis zadań na stanowisku:
·         prowadzenie działalności naukowej w tym badań naukowych, upowszechnianie wyników prac w postaci publikacji w czasopismach naukowych;

·         udział w realizacji projektów badawczych;

·         aktywny udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych

·         prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim, w tym zajęć zdalnych w systemie kształcenia na odległość;

·         udział w warsztatach, szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje dydaktyczne i badawcze oraz kompetencje zawodowe;

·         praca o charakterze organizacyjnym na rzecz jednostki i uczelni;

·         inne zadania wynikające z profilu i charakteru jednostki.

 

 

2.                  Wymagania wobec kandydata:

·         posiadać kwalifikacje określone w ustawie i statucie Uczelni;

·         posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk weterynaryjnych lub rolniczych w dyscyplinie weterynaria i wykazywać się aktywnością naukową oraz mieć odbyty przynajmniej 15-tygodniowy staż badawczy w zagranicznej lub polskiej uczelni lub instytucji naukowej,

·         posiadać  udokumentowany dorobek naukowy opublikowany w czasopismach punktowanych przez MEiN i posiadających współczynnik wpływu Impact Factor

·         posiadać doświadczenie w prowadzeniu badań nad patogenezą i/lub patomorfologią procesów chorobowych na modelu zwierząt laboratoryjnych;

·         posiadać doświadczenie w badaniach wpływu związków chemicznych i substancji biologicznie czynnych na przebieg chorób wywołanych u zwierząt laboratoryjnych;

·         posiadać doświadczenie dydaktyczne;

·         posiadać doświadczenie w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych jako kierownik lub wykonawca;

·         posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (potwierdzona certyfikatem);

·         posiadać doświadczenie i biegłość w pracy laboratoryjnej, znajomość mikroskopii świetlnej i fluorescencyjnej. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w analizie ilościowej i jakościowej obrazu mikroskopowego oraz znajomość technik immunohistochemicznych;

·         odbyte szkolenia rozwijające umiejętności zawodowe wspierające rozwój naukowy będą mile widziane;

·         nie być ukarany/-na karą dyscyplinarną wydalenia z pracy z uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat lub pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat;

·         posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

·         korzystać z pełni praw publicznych;

·         nie być skazany/-a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Oferujemy:

zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego,
możliwość rozwoju zawodowego,
atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy,
atrakcyjny pakiet benefitów: dofinansowanie do wypoczynku, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dofinansowanie aktywności sportowej itp.
 

4.       Wymagane dokumenty aplikacyjne:

·         życiorys naukowy;

·         kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

·         oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

·         oświadczenie o podstawowym miejscu pracy;

·         spis publikacji z uwzględnieniem punktacji naukowej, potwierdzony przez Bibliotekę Główną UPWr;

·         wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych;

·         skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie;

·         certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego ze wskazaniem poziomu – wymagane będą dopiero na etapie rozmowy rekrutacyjnej.

Zawarcie informacji:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław;
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 71 3205445 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@upwr.edu.pl;
podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;
zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;
przysługuje Państwu prawo:
1.      dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;

2.      żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

3.      do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

4.      do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów;
podane przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
Odpowiemy na oferty kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji i Nauki.