Adiunkt dydaktyczny

Wydział Matematyki
Politechnika Wrocławska
  • Miejsce: Wrocław
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • matematyka

Opis stanowiska

Opis stanowiska:

Katedra Matematyki Stosowanej Politechniki Wrocławskiej poszukuje osoby do pracy na stanowisku adiunkta dydaktycznego w dyscyplinie matematyka, w specjalności algebra, analiza matematyczna i geometria. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone prace dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Katedry Matematyki Stosowanej Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej.

Zadania:

·         prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim i angielskim,

·         podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

·         wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni.

Wymagania:

·         stopień naukowy doktora,

·         dorobek naukowy w zakresie algebry, analizy matematycznej lub geometrii, potwierdzony artykułami opublikowanymi w międzynarodowych czasopismach naukowych w okresie ostatnich pięciu lat,

·         doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych z matematyki,

·         biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy:

·         zatrudnienie na pełny etat w stabilnej i prestiżowej firmie,

·         pracę w kreatywnym zespole,

·         możliwość dalszego awansu zawodowego.

Perspektywy rozwoju:

·         Praca na Politechnice umożliwia pracownikom rozwój ich kompetencji poprzez naukę języków obcych, udział w szkoleniach czy też podjęcie studiów doszkalających.

·         Języków obcych można uczyć się na preferencyjnych warunkach w Studium Języków Obcych, a także przygotować się do egzaminów certyfikowanych.

·         Ponadto każdy pracownik może ubiegać się o dofinansowanie do studiów w wysokości do 50% ich kosztów.

·         W ramach projektu Erasmus+ z krajami partnerskimi istnieje możliwość wyjazdu zagranicznego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub realizacji szkolenia w zagranicznych uczelniach partnerskich.

Wymagane dokumenty:

1.      Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora

2.      Syntetyczny życiorys

3.      Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4.      Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego/tytułu profesora lub odpis dyplomu ukończenia studiów

5.      Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej

6.      Wykaz publikacji

7.      Wykaz i opis staży naukowych

8.      Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych

9.      Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

10.      Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy*

* W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: badawczą, badawczo- dydaktyczną, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 125 ust. 3 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 125 ust. 2 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w Politechnice Wrocławskiej. W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 125 ust. 7 Ustawy.

Informacje dodatkowe:

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej.

Planowany termin zatrudnienia: 1 marzec 2023 r.

Termin składania ofert: 18 luty 2023 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20 luty 2023 r.

Dokumenty aplikacyjne w języku polskim (w tytule wiadomości prosimy zaznaczyć nr ref.: AD1/K74/W13/01/2023) prosimy przesłać/złożyć:

– pocztą tradycyjną (decyduje data wpłynięcia dokumentów) na adres korespondencyjny: Politechnika Wrocławska Wydział Matematyki , Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław.

-pocztą elektroniczną na adres mailowy:  elzbieta.maslej@pwr.edu.pl do dnia 18.02.2023.

– osobiście w sekretariacie Wydziału Matematyki, ul. Janiszewskiego 14 a, Wrocław, budynek C-11, pok. 1.16 (w dni robocze, w godzinach 8.00-14.00),

Aplikacje osób przesyłających swoje dokumenty bez wskazania konkretnego nr referencyjnego oraz przesłane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Wszelkich informacji na temat przebiegu konkursu udziela asystentka ds. kadr pod adresem

poczty elektronicznej:  elzbieta.maslej@pwr.edu.pl lub Kierownik Katedry Matematyki Stosowanej dr hab.inż. Krzysztof Burnecki pod adresem poczty elektronicznej: krzysztof.burnecki@pwr.edu.pl

Otrzymanie dokumentów od kandydatki/kandydata zostanie potwierdzone przez asystentkę/asystenta ds. kadr za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu.

Zgłoszenia kandydatek/kandydatów będą rozpatrywane przez Komisję konkursową powołaną przez prof.dr.hab.inż.Marcina Magdziarza. Po zamknięciu postępowania konkursowego przesłane pocztą tradycyjną aplikacje osób nieprzyjętych zostaną zwrócone. Zainteresowani będą mogli odebrać je od asystentki/asystenta ds. kadr w terminie 6 miesięcy po zamknięciu postępowania konkursowego, za pokwitowaniem odbioru.

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia. Po rozstrzygnięciu konkursu przez Komisję Konkursową, zatrudnienie jest opiniowane przez Radę Wydziału, na podstawie której Rektor podejmuje decyzję o zatrudnieniu kandydata.

Uczelnia zastrzega, że konkurs może zostać nierozstrzygnięty.

 

Załączniki