Adiunkt (-ka)

Wydział Psychologii we Wrocławiu
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: psychologia

SWPS‌ ‌Uniwersytet‌ ‌Humanistycznospołeczny‌ ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌ ‌i‌ ‌Katowicach.‌ ‌Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌

Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌ ‌ ‌

Zespół‌ ‌Uniwersytetu‌ ‌SWPS‌ ‌tworzy‌ ‌ponad‌ ‌700‌ ‌osób‌ ‌–‌ ‌pracowników‌ ‌akademickich‌ ‌i‌ ‌pionu‌ ‌biznesowo-organizacyjnego.‌ ‌Uczelnia‌ ‌jest‌ ‌atrakcyjnym‌ ‌miejscem‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego,‌ ‌zapewnia‌ ‌system‌ ‌atrakcyjnych‌ ‌benefitów‌ ‌pracowniczych.‌ ‌Tworzymy‌ ‌zróżnicowane‌ ‌i‌ ‌współdziałające‌ ‌środowisko‌ ‌profesjonalistów‌ ‌ceniących‌ ‌pracę‌ ‌na‌ ‌rzecz‌ ‌studentów,‌ ‌tworzenie‌ ‌wiedzy‌ ‌i‌ ‌jej‌ ‌praktyczne‌ ‌wykorzystanie.‌ ‌Pracownikami‌ ‌i‌ ‌współpracownikami‌ ‌uczelni‌ ‌są‌ ‌wybitni‌ ‌naukowcy,‌ ‌odnoszący‌ ‌sukcesy‌ ‌praktycy,‌ ‌artyści‌ ‌i‌ ‌przedstawiciele‌ ‌świata‌ ‌mediów.‌ ‌ ‌

Dziekan‌ ‌Wydziału‌ Psychologii we Wrocławiu ‌SWPS‌ ‌Uniwersytetu‌ ‌ Humanistycznospołecznego‌ ‌ogłasza‌ ‌konkurs‌ ‌na‌ ‌stanowisko:‌ ‌

Adiunkt (-ka)

Wydział Psychologii we Wrocławiu

Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia

w‌ ‌grupie‌ ‌pracowników‌ ‌dydaktycznych‌ ‌ ‌‌

pensum dydaktyczne 360 godzin

Zadania na stanowisku:

 • Prowadzenie zajęć z obszaru psychologii klinicznej i pokrewnych obszarów, na przykład zajęć dotyczących rozmowy psychologicznej, praktycznych zastosowań psychologii, psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, psychologii uzależnień, diagnozy psychologicznej.
 • Opieka nad seminariami magisterskimi z obszaru psychologii klinicznej.
 • Opieka nad praktykami.
 • Zaangażowanie w organizację zajęć dydaktycznych oraz prace Wydziału Psychologii we Wrocławiu.
 • Możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim będzie dodatkowym atutem.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Posiadania‌ ‌stopnia‌ ‌naukowego‌ ‌ doktora w dziedzinie nauk nauk społecznych w dyscyplinie psychologia lub  nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne albo nauki o zdrowiu; tytułu magistra psychologii;
 • Doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej  (powyżej 5 lat), w tym doświadczenia w prowadzeniu zajęć w języku angielskim;
 • Doświadczenia w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych;
 • Kompetencji praktycznych potwierdzonych certyfikatami lub zaświadczeniami o ukończeniu kursów lub innych form kształcenia podnoszących kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, szkoleń i warsztatów;
 • Nagród i wyróżnień  za działalność dydaktyczną i oceny pracy dydaktycznej w poprzednich miejscach zatrudnienia – mile widziane;
 • Publikacji naukowych, udziału w realizacji grantów krajowych i zagranicznych (jako kierownik i/lub wykonawca) oraz aktywnego udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych;
 • Doświadczenia społecznego i zawodowego zdobytego poza uczelnią w obszarach psychologii, psychologii klinicznej lub psychoterapii, potwierdzonego certyfikatami lub zaświadczeniami o ukończeniu kursów lub innych form kształcenia podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • Doświadczenia we wspieraniu studentów w ich rozwoju (np. opieka nad praktykami, współpraca z kołami naukowymi);
 • Doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i treningów;
 • Doświadczenia w pozyskiwaniu środków na działalność organizacji i realizację projektów;
 • Doświadczenie w opracowywaniu zastosowań wiedzy naukowej w praktyce społecznej lub biznesowej;
 • Gotowości‌ ‌do‌ ‌prowadzenia‌ ‌zajęć‌ ‌także‌ ‌w‌ ‌weekendy‌;
 • Bardzo‌ ‌dobrej‌ ‌znajomości‌ ‌języka‌ ‌angielskiego‌ oraz języka polskiego, umożliwiającej‌ ‌prowadzenie‌ ‌zajęć‌ ‌oraz‌ samodzielne‌ ‌pisanie‌ ‌publikacji‌ ‌w‌ ‌tym‌ ‌języku‌;
 • Deklaracji‌ ‌o‌ ‌zatrudnieniu‌ ‌w‌ ‌SWPS‌ ‌Uniwersytecie‌ ‌Humanistycznospołecznym‌ ‌jako‌ podstawowym‌ ‌miejscu‌ ‌pracy‌.

Oferujemy:‌ ‌ ‌

 • Zatrudnienie etatowe na Wydziale Psychologii we Wrocławiu oraz system‌ ‌atrakcyjnych‌ benefitów‌;
 • Wsparcie przy procesie pozyskiwania grantów naukowych i przy prowadzeniu projektów
 • Możliwość‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego,‌ ‌w‌ ‌tym‌ ‌rozwijania‌ ‌kompetencji‌ ‌dydaktycznych‌; ‌ ‌
 • Elastyczne‌ ‌ścieżki‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego‌;
 • Dostęp‌ ‌do‌ ‌wewnętrznego‌ ‌systemu‌ ‌grantów‌ ‌oraz‌ ‌profesjonalną‌ ‌obsługę‌ ‌przy‌ ‌aplikowaniu‌ ‌i‌ realizacji‌ ‌projektów‌ ‌badawczych‌ ‌i‌ ‌rozwojowych‌;
 • Możliwość‌ ‌pracy‌ ‌i‌ ‌rozwoju‌ ‌w‌ ‌interdyscyplinarnym‌ ‌i‌ ‌przyjaznym‌ ‌środowisku‌ ‌akademickim‌;
 • Współtworzenie‌ ‌kultury‌ ‌instytucjonalnej‌ ‌ceniącej‌ ‌otwartość,‌ ‌odwagę‌ ‌i‌ ‌odpowiedzialność‌. ‌

Wykaz‌ ‌dokumentacji‌ ‌konkursowej:‌ ‌ ‌

 • CV‌ ‌z‌ ‌wykazem‌ ‌dorobku‌ ‌naukowego,‌ ‌dydaktycznego‌ ‌i‌ ‌organizacyjnego‌ ‌(z‌ ‌bezpośrednim‌ odniesieniem‌ ‌do‌ ‌podanych‌ ‌wyżej‌ ‌kryteriów‌ ‌kwalifikacyjnych),‌ ‌a‌ ‌także‌ ‌zawierające‌ ‌opis‌ ‌innych‌ ‌doświadczeń‌ ‌zawodowych‌ ‌i‌ ‌zainteresowań‌ ‌ ‌
 • kopia‌ ‌dokumentów‌ ‌poświadczających‌ ‌uzyskanie‌ ‌stopnia‌ ‌naukowego‌  ‌Doktora‌ 

Zgłoszenia

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza. Link do formularza: https://tiny.pl/9wl6c

Termin nadsyłania aplikacji: 31.12.2021 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.01.2022 r. 

Termin rozpoczęcia pracy: luty 2022 r.

Kryteria formalne:

 • Osiągnięcia naukowe – 10% oceny;
 • Osiągnięcia dydaktyczne –60% oceny;
 • Osiągnięcia praktyczne i organizacyjne – 30 % oceny.
   

Skład‌ ‌komisji‌ ‌konkursowej: ‌ 

 • dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Karolina Zarychta-Zajączkowska – Przewodnicząca Komisji
 • dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Justyna Ziółkowska – Członkini komisji
 • dr Julita Koszur – Członkini komisji
 • Anna Zając – Pracowniczka działu personalnego, Sekretarz Komisji

Konkurs‌ ‌jest‌ ‌pierwszym‌ ‌etapem‌ ‌określonej‌ ‌w‌ ‌Regulaminie‌ ‌konkursu‌ ‌(LINK‌ ‌DO‌ ‌REGULAMINU)‌ procedury‌ ‌zatrudniania‌ ‌na‌ ‌stanowisku‌ ‌nauczyciela‌ ‌akademickiego,‌ ‌a‌ ‌jego‌ ‌pozytywne‌ ‌ rozstrzygnięcie‌ ‌stanowi‌ ‌podstawę‌ ‌do‌ ‌dalszego‌ ‌postępowania.‌ 

‌Dodatkowe‌ ‌informacje‌ ‌można‌ ‌uzyskać‌ ‌‌pod‌ ‌adresem‌ azajac2@swps.edu.pl

Komisja‌ ‌konkursowa‌ ‌zastrzega‌ ‌sobie‌ ‌prawo‌ ‌do‌ ‌kontaktu‌ ‌jedynie‌ ‌z‌ ‌wybranymi‌ ‌kandydatami.‌ ‌

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr@swps.edu.pl