Adiunkt w Zakładzie Statystyki i Badań Operacyjnych Instytutu Nauk Ekonomicznych

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Statystyki i Badań Operacyjnych Instytutu Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

 

Konkurs nr 54.2023.ZSBO.WPAE.AW z dnia 10.05.2023 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Statystyki i Badań Operacyjnych, Instytut Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Nazwa stanowiska: adiunkt

Liczba stanowisk: 1

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczna

 • w dyscyplinie: ekonomia i finanse
 • w dziedzinie: nauki społeczne

Wymiar etatu: pełny

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2023 r.

Okres zatrudnienia: czas określony, z możliwością przedłużenia

Termin składania dokumentów: 09.06.2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2023 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Warunki konkursu

Wymagania, jakie muszą spełniać kandydaci:

 1. Posiadanie co najmniej stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.
 2. W przypadku kandydata zagranicznego, niezbędna jest płynna znajomość języka polskiego (w celu weryfikacji gotowości do rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim) w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (jeśli osoba wyłoniona w konkursie będzie takie zajęcia prowadziła).
 3. Oczekiwana jest znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku (jeśli osoba wyłoniona w konkursie będzie takie zajęcia prowadziła).
 4. Posiadanie dorobku naukowego wpisującego się w plany badawcze Instytutu Nauk Ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse, potwierdzonego publikacjami w tej dyscyplinie.
 5. Kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie, w tym także w praktyce gospodarczej, umożliwiające prawidłową realizację zajęć w szczególności z przedmiotów: statystyka, ekonometria, ekonomia menadżerska.
 6. Współpraca z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowymi, w tym udział w konferencjach naukowych.
 7. Doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni wyższych.
 8. Doświadczenie w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 9. Sprecyzowane plany prowadzenia badań i rozwoju naukowego w dyscyplinie: ekonomia i finanse, pokrywające się z kryteriami ewaluacyjnymi.
 10. Złożenie oświadczenia o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie  ekonomia i finanse w 100%.
 11. Kultura osobista.

 

Zakres obowiązków

 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac organizacyjnych związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego w zakresie i wymiarze przewidzianym dla stanowiska adiunkta zgodnie z aktualnymi, wewnętrznymi aktami normatywnymi Uniwersytetu Wrocławskiego, w szczególności z przedmiotów: statystyka, ekonometria, ekonomia menadżerska.
 2. Prowadzenie badań naukowych, współpraca krajowa i międzynarodowa w zakresie działalności badawczej.
 3. Aktywność naukowa w dyscyplinie ekonomia i finanse wg przyjętych standardów na UWr (publikacja prac naukowych w wysoko punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym i krajowym).
 4. Aktywność organizacyjna na Wydziale i w Instytucie, wykonywanie pracy organizacyjnej na rzecz Uniwersytetu, Wydziału i Instytutu.
 5. Wykonywanie innych zadań i czynności związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego wskazanych przez Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych.
 6. Prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, w tym ubieganie się o granty wewnętrzne, krajowe i międzynarodowe, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez odpowiednią Radę Dyscypliny.
 7. Publikacja wyników badań naukowych z afiliacją „Uniwersytet Wrocławski” oraz ich rzetelna dokumentacja za pośrednictwem Biblioteki WPAE.
 8. Przestrzeganie przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych w działalności dydaktycznej, naukowej i twórczej.

 

Lista wymaganych dokumentów na potrzeby konkursu

 1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 2. Życiorys.
 3. Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra i stopnia naukowego doktora.
 4. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Deklaracja, że kandydat będzie w 100% prowadził badania naukowe w dyscyplinie ekonomia i finanse (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 6. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki. W autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności i odnieść się do kryterium umiędzynarodowienia.
 7. Wykaz publikacji naukowych (za okres nie dłuższy niż 10 lat), dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki.
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego.
 9. Podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przewodniczący Komisji zastrzega sobie prawo poproszenia kandydatów o przekazanie kopii dodatkowych dokumentów wymaganych do oceny kandydatury.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie danych podlegających ocenie w ramach konkursu i przedstawionych w zgłoszeniu na konkurs, w szczególności dotyczących dorobku naukowego i dydaktycznego.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Szczegółowych informacji udziela dr Magdalena Homa (email: magdalena.homa@uwr.edu.pl).

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości: „adiunkt.54.ZSBO.WPAE.AW”.

 

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@uwr.edu.pl