Asystent

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Opis stanowiska:

Katedra Mikroelektroniki i Nanotechnologii (K70W12D02) Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w zakresie dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika w specjalnościach: mikroelektronika, nanoelektronika, mechatronika.

Oczekuje się, że kandydat będzie prowadził badania naukowe i publikował ich wyniki, wykazywał aktywność w pozyskiwaniu grantów badawczych, z zaangażowaniem prowadził zajęcia dydaktyczne, a także angażował się w prace organizacyjne Katedry Mikroelektroniki i Nanotechnologii (K70W12D02). Kandydat powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz dorobek naukowo w zakresie wymienionej wyżej dyscypliny.

Zadania:

• kształcenie i wychowywanie studentów,

• podnoszenie kwalifikacji,

• prowadzenie zajęć dydaktycznych,

• prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przygotowywanie publikacji,

• przygotowywanie wniosków o granty badawcze i badawczo-rozwojowe

• uczestniczenie w pracach organizacyjnych wydziału i uczelni, a w szczególności Katedry Mikroelektroniki i Nanotechnologii (K70W12D02)

• przestrzeganie zasad etyki, a zwłaszcza Akademickiego Kodeksu Etycznego Politechniki Wrocławskiej

Wymagania:

•   stopień naukowy magistra inżyniera w dyscyplinie elektronika lub inżynieria mechaniczna, specjalność: elektronika i telekomunikacja, mechatronika, optoelektronika

•   biegła znajomość języka polskiego i angielskiego,

•   doświadczenie dydaktyczne i umiejętność prowadzenia zajęć w zakresie: elektroniki – grupa tematyczna: mikroelektronika (laboratoria),  mikro- i nanoelektronika (laboratoria), technologie mikro- i optoelektroniczne (laboratoria), technologie informacyjne (laboratoria), grafika inżynierska (projekt, laboratoria), podstawy technik wytwarzania (laboratoria),

•   umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie: projektowania i realizacji przyrządowych procesów technologicznych: elektronolitografia, litografia DUV, litografia UV,  pomiarów parametrów wytworzonych warstw i przyrządów.

Wymagane dokumenty:

1) pisemne zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Kierownika Katedry

2) podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Wrocławskie w wypadku wygrania konkursu

3) życiorys

4) kopia dyplomu uzyskania stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika (specjalność:  

    mikroelektronika, nanoelektronika, przyrządy półprzewodnikowe),

5) autoreferat dotyczący działalności naukowo-badawczej, doświadczenia dydaktycznego i działalności organizacyjnej,
6) wykaz dorobku naukowo-badawczego i organizacyjnego, prac rozwojowych i wdrożeniowych, w których kandydat uczestniczył

7) wykaz nagród i wyróżnień naukowych

8) opinia co najmniej jednego nauczyciela akademickiego z zatrudnionego na stanowisku profesora o działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.

9) oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy,

10) oświadczenie kandydata o spełnianiu warunków art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

11) oświadczenie o wyrażaniu zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszej rekrutacji zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). (wzór oświadczenia dostępny na stronie wydziału)

 

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie w prestiżowej firmie,

– możliwość rozwoju naukowego i dydaktycznego.

 

Termin składania ofert: 09.08.2021 r. godzina 15.00

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 10.08.2021 r.

Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2020 r.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

Po zamknięciu postępowania aplikacje osób nieprzyjętych nie zostaną zwrócone. Zainteresowani będą mogli odebrać je osobiście w sekretariacie Wydziału w terminie do 6 miesięcy,  za potwierdzeniem odbioru.

Dokumenty, zredagowane w języku polskim i podpisane przez kandydata, należy przesłać na adres:
Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Janiszewskiego 11/17, 50-372 Wrocław
lub składać osobiście w dziekanacie Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, budynek C-2, pok. 210.