Asystent badaczo-dydaktyczny

Katedra Fizyki i Biofizyki
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Rektor ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Fizyki i Biofizyki

Opis zadań na stanowisku

1.prowadzenie działalności naukowej (prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników, aplikowanie o granty zewnętrzne i wewnętrzne oraz staże badawcze i dydaktyczne w kraju i zagranicą, udział w konferencjach naukowych),
2.przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych z biofizyki i metod biofizycznych stosowanych w biologii i biotechnologii na studiach I i II stopnia w języku polskim, przygotowywanie materiałów dydaktycznych, 3.prowadzenie zajęć z użyciem narzędzi do edukacji zdalnej,
4.udział w warsztatach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje dydaktyczne i badawcze oraz kompetencje zawodowe,
5.udział w pracach organizacyjnych na rzecz jednostki i uczelni,
6.inne zadania wyznaczone przez kierownika jednostki, wynikające z profilu i charakteru jednostki i uczelni.

Wymagania wobec kandydata

1.posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych
2.posiada doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych oraz w opiece nad studentami realizującymi badania w laboratorium biofizycznym,
3.posiada bardzo dobrą znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego w mowie i piśmie,
4.posiada umiejętność pracy z błonami biologicznymi i modelowymi oraz znać techniki ich formowania,
5.posiada umiejętność określania aktywności biologicznych różnych związków,
6.posiada umiejętność wykonywania pomiarów i analizy otrzymanych wyników metodami spektroskopii UV-Vis, fluorescencyjnej, w podczerwieni (FTIR), mikroskopii optycznej przy wykorzystaniu dedykowanych im programów,
7.posiada potwierdzoną aktywność naukową: wiodące autorstwo w publikacjach naukowych z listy JCR,
8.dodatkowym atutem będzie doświadczenie w aplikowaniu o krajowe i międzynarodowe projekty naukowe oraz współautorstwo patentów i opieka nad studentami z kół naukowych,
9.dodatkowym atutem będzie doświadczenie dydaktyczne,
10.nie został ukarany/-a karą dyscyplinarną wydalenia z pracy z uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat lub pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat,
11.posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
12.korzysta z pełni praw publicznych,
13.nie był/-a skazany/-a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Oferujemy:

1.zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
2.wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego,
3.możliwość rozwoju zawodowego,
4.atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy, pracę w zespole posiadającym dobre zaplecze doświadczalne i realizującym interesujące i nowoczesne tematy badawcze pozwalające na poszerzanie oraz podnoszenie kompetencji zawodowych oraz kontakty międzynarodowe
5.atrakcyjny pakiet benefitów: dofinansowanie do wypoczynku, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dofinansowanie aktywności sportowej itp.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1.życiorys naukowy,
2.kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3.oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
4.oświadczenie o podstawowym miejscu pracy, 
5.spis publikacji z uwzględnieniem punktacji naukowej, potwierdzony przez Bibliotekę Główną UPWr,
6.wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych,
skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie,
7.certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego ze wskazaniem poziomu – wymagane będą dopiero na etapie rozmowy rekrutacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres cv@upwr.edu.pl w terminie do dnia 24.2.2022

Dokumenty powinny zawierać:

1.informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

2.Klauzulę ws. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego.
3.Zawarcie informacji:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

-administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław;
-kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 71 3205445 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@upwr.edu.pl;
4.podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;
zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
5.Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;
6..przysługuje Państwu prawo:

-dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
-żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
-do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
-do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
7.w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów;
8.podane przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Odpowiemy na oferty kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji i Nauki.