Asystent badaczo-dydaktyczny

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Fizyki i Biofizyki

 

Opis zadań na stanowisku:
1)      prowadzenie działalności naukowej (prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników, aplikowanie o granty zewnętrzne i wewnętrzne oraz staże badawcze
i dydaktyczne w kraju i zagranicą, udział w konferencjach naukowych),

2)      przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych z fizyki, biofizyki i agrofizyki
w języku polskim, przygotowywanie materiałów dydaktycznych, prowadzenie zajęć z użyciem narzędzi do edukacji zdalnej,

3)      udział w warsztatach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje dydaktyczne
i badawcze oraz kompetencje zawodowe,

4)      udział w pracach organizacyjnych na rzecz jednostki i uczelni,

5)    inne zadania wyznaczone przez kierownika jednostki, wynikające z profilu i charakteru jednostki i uczelni.

Wymagania wobec kandydata:
1)      posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w kierunkach: fizyka, biofizyka, fizyka medyczna, fizyka techniczna, inżynieria biomedyczna,

2)      posiada bardzo dobrą znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego w mowie
i piśmie na poziomie minimum B2,

3)      dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przedmiotów: fizyka, biofizyka i agrofizyka,

4)      dodatkowym atutem będzie wiedza z podstawowych technik analitycznych, w szczególności
w zakresie technik spektroskopowych i mikroskopowych, w tym fluorescencyjnych,

5)      powinien znać podstawowe programy użytkowe służące do analizy danych tj. Excel, Grapher, Statistica oraz sprawnie posługiwać się użytkowymi programami komputerowymi,

6)      dodatkowym atutem będzie opinia samodzielnego pracownika naukowego dotyczącą predyspozycji kandydata do pracy nauczyciela akademickiego,

7)      dodatkowym atutem będzie potwierdzona aktywność w kołach naukowych, konferencjach, publikacje naukowe,

8)      posiada kwalifikacje określone w ustawie i statucie Uczelni,

9)      nie został/-ła ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z pracy z uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat lub pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat,

10)  posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

11)  korzysta z pełni praw publicznych,

12)  nie był/-ła skazany/-a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oferujemy:
1)      zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,

2)      wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego,

3)      możliwość rozwoju zawodowego,

4)      atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy,

5)      atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą”, „trzynasta pensja”, dofinansowanie aktywności sportowej itp.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1)      życiorys naukowy,

2)       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3)       oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,

4)      oświadczenie o podstawowym miejscu pracy,

5)      spis publikacji z uwzględnieniem punktacji naukowej, potwierdzony przez Bibliotekę Główną UPWr,

6)      wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych,

7)      skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie,

8)      skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego, ze wskazaniem poziomu,

9)      opinia samodzielnego pracownika naukowego dotycząca predyspozycji kandydata
do pracy nauczyciela akademickiego, jeśli kandydat ją posiada,

10)  oświadczenie dotyczące statusu zatrudnienia w Uniwersytecie

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres hr@upwr.edu.pl (z dopiskiem w tytule e-maila: kandydat na asystenta w KFiB) w terminie do dnia 05.08.2021 roku Dokumenty powinny zawierać:
1)      informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks

pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

Zawarcie informacji:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1)      administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław;

2)      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  jest możliwy pod numerem telefonu 71 3205445 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@upwr.edu.pl;

3)      podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;

4)      zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;

5)      Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

6)      Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;

7)      przysługuje Państwu prawo:

a)      dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;

b)      żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

c)      do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

d)     do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

8)      w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów;

9)      podane przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Odpowiemy na oferty kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Edukacji.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr@upwr.edu.pl