asystent dydaktyczny

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: technologia żywności i żywienia

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
w grupie pracowników dydaktycznych 

w Katedrze Żywienia Człowieka

         Opis zadań na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria, pracownie komputerowe i in.) na studiach pierwszego i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym oraz w systemie kształcenia na odległość, z zachowaniem dbałości o najwyższą jakość zajęć;
 • przygotowanie materiałów dydaktycznych;
 • prowadzenie godzin konsultacyjnych;
 • podnoszenie kompetencji zawodowych przez udział m.in. w konferencjach, szkoleniach, kursach;
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz jednostki i uczelni;
 • inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki.

  Wymagania wobec kandydata:

 •  posiada kwalifikacje określone w ustawie i statucie Uczelni;
 • nie został/-a ukarany/-a karą dyscyplinarną wydalenia z pracy z uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat lub pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie był/-a skazany/-a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiada stopień magistra w zakresie żywienia człowieka i dietetyki;
 • posiada doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu żywienia człowieka i dietetyki, dietoterapii w różnych schorzeniach, higieny i toksykologii żywności i pokrewnych;
 • posiada bardzo dobrą znajomość języka polskiego oraz dobrą języka angielskiego (potwierdzoną certyfikatem na poziomie co najmniej B2) w mowie i piśmie;
 • posiada udokumentowane kursy/szkolenia w obszarze żywienia człowieka i dietetyki oraz bardzo dobrą umiejętność pracy w programach dietetycznych;
 • posiada umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 • dodatkowym atutem będzie samorozwój w obszarach związanych z żywieniem człowieka, dietetyką, psychodietetyką, posiadanie osiągnięć naukowych w postaci publikacji;
 • wykazuje chęć do dalszego samorozwoju, podnoszenia kwalifikacji zawodowych i naukowych.

  Oferujemy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy, pracę w zespole posiadającym dobre zaplecze doświadczalne i realizującym interesujące i nowoczesne tematy badawcze pozwalające na poszerzanie oraz podnoszenie kompetencji zawodowych oraz kontakty międzynarodowe;
 • atrakcyjny pakiet benefitów: dofinansowanie do wypoczynku, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dofinansowanie aktywności sportowej itp.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce;
 • oświadczenie o podstawowym miejscu pracy;
 • dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie.

  Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres cv@upwr.edu.pl w terminie do dnia 04.09.2022 roku, z dopiskiem w tytule maila: „asystent w KŻC”.
  Dokumenty powinny zawierać:
  informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  Zawarcie informacji:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 71 3205445 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@upwr.edu.pl;
 • podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;
 • zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 • Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;
 • przysługuje Państwu prawo:
  – dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
  – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  – do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  – do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 • w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów;
 • podane przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

  Odpowiemy na oferty kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
  Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na cv@upwr.edu.pl