asystent dydaktyczny

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
w grupie pracowników dydaktycznych 

w Katedrze Fizyki i Biofizyki

Opis zadań na stanowisku:

 • przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych z fizyki, biofizyki i agrofizyki na studiach I stopnia w języku polskim, przygotowywanie materiałów dydaktycznych, prowadzenie zajęć z użyciem narzędziami do edukacji zdalnej;
 • udział w warsztatach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje dydaktyczne i badawcze oraz kompetencje zawodowe;
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz jednostki i uczelni;
 • inne zadania wyznaczone przez kierownika jednostki, wynikające z profilu i charakteru jednostki i uczelni.

Wymagania wobec kandydata:

 • ma ukończone studia wyższe w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w wybranych kierunkach: fizyka, fizyka medyczna, fizyka techniczna, inżynieria biomedyczna, biofizyka;
 • posiada bardzo dobrą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
 • powinien znać podstawowe użytkowe programy komputerowe, tj. pakiet Ms Office (Excel, Word, Power Point);
  posiada predyspozycje do pracy dydaktycznej oraz zainteresowania i pasje naukowe;
 • wskazana otwartość na zdobywanie nowych umiejętności, komunikatywność;
 • mile widziane doświadczenie w pracy dydaktycznej z przedmiotów: fizyka, biofizyka;
 • nie został/-ła ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z pracy z uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat lub pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie był/-ła skazany/-a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiada kwalifikacje prawne określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz statucie UPWr;
 • spełnia wymagania, o których mowa w art. 20 ust 1 pkt 1-3.

 Oferujemy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy, pracę w zespole posiadającym dobre zaplecze doświadczalne i realizującym interesujące i nowoczesne tematy badawcze pozwalające na poszerzanie oraz podnoszenie kompetencji zawodowych oraz kontakty międzynarodowe;
 • atrakcyjny pakiet benefitów: dofinansowanie do wypoczynku, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dofinansowanie aktywności sportowej itp.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce;
 • oświadczenie o podstawowym miejscu pracy;
 • dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie.

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres cv@upwr.edu.pl w terminie do dnia 4.09.2022 roku, z dopiskiem w tytule maila: „asystent w KFiB”.

Dokumenty powinny zawierać:
informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Zawarcie informacji:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
Zawarcie informacji:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 71 3205445 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@upwr.edu.pl;
 • podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;
 • zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 • Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;
 • przysługuje Państwu prawo:
  – dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
  – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  – do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  – do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 • w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów;
 • podane przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Odpowiemy na oferty kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Uczelnia respektuje politykę równowagi płci oraz dopuszczenie odstępstw od porządku chronologicznego w życiorysie – w celu umożliwienia kandydatom/kandydatkom podążającym wielowymiarową ścieżką kariery – składanie życiorysów wspartych dowodami, które odzwierciedlają reprezentatywną gamę osiągnięć i kwalifikacji mających znaczenie w kontekście stanowiska, o które się ubiegają.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na cv@upwr.edu.pl