asystent dydaktyczny – 2 stanowiska

Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Miejsce: Wroclaw
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

 • Rektor                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

asystenta języka angielskiego w grupie pracowników dydaktycznych

w Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno – Społecznych  (2 etaty)

 

Opis zadań na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć z j. angielskiego na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych);
 • prowadzenie zajęć z j. angielskiego związanych z kształceniem doktorantów;
 • prowadzenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie zamierzonych efektów uczenia się, w tym między innymi terminowe wprowadzanie ocen do systemu;
 • udział w egzaminach w sesji egzaminacyjnej, egzaminach komisyjnych, egzaminach doktorskich i innych w ramach współpracy z innymi jednostkami uczelni;
 • tłumaczenie ustne i pisemne z j. polskiego na j. angielski oraz z j. angielskiego na j. polski;
 • podnoszenie kompetencji zawodowych przez udział w konferencjach, szkoleniach oraz kursach podnoszących kwalifikacje dydaktyczne;
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz jednostki i uczelni;
 • prowadzenie konsultacji w wymiarze 4 godzin dydaktycznych w tygodniu;
 • inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki.

Wymagania wobec kandydata:

 • posiada tytuł magistra filologii angielskiej;
 • posiada minimum kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela j. angielskiego (należy wykazać w CV);
 • posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego ogólnego i specjalistycznego (zbliżonego do profilu UPWr);
 • posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem technik nauczania na odległość (należy wykazać w CV);
 • posiada znajomość Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ/CEFR) oraz umiejętność opracowywana kursów profilowanych (należy wykazać w CV);
 • posiada udokumentowany udział w szkoleniach, stażach lub kursach podwyższających kwalifikacje zawodowe, które będą oceniane pod kątem ich przydatności w pracy w SJOiNHS;
 • posiada bardzo dobrą znajomości metodyki nauczania języków obcych (należy wykazać w CV);
 • posiada doświadczenie w tłumaczeniu ustnym i pisemnym z j. polskiego na j. angielski oraz z j. angielskiego na j. polski (należy wykazać w CV);
 • wykazuje się gotowością do prowadzenia zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) oraz do prowadzenia zajęć w godzinach porannych i/lub wieczornych;
 • spełnia kryteria wskazane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie był/-ła skazany/-a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie został/-ła ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z pracy z uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat lub pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy;
 • atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą”, „trzynasta pensja”, dofinansowanie aktywności sportowej itp.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres: hr@upwr.edu.pl w terminie do dnia 02.07.2023 z dopiskiem w tytule maila: „Asystent w SJOiNHS”.

 • Dokumenty powinny zawierać:
 • informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Zawarcie informacji:
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
 • administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: iod@upwr.edu.pl;
  podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;
 • zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 • Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego.
 • Przysługuje Państwu prawo:
 • dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
   
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 • w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów;
 • podane przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
  Odpowiemy na oferty kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 • Uczelnia respektuje politykę równowagi płci oraz dopuszczenie odstępstw od porządku chronologicznego w życiorysie – w celu umożliwienia kandydatom/kandydatkom podążającym wielowymiarową ścieżką kariery – składanie życiorysów wspartych dowodami, które odzwierciedlają reprezentatywną gamę osiągnięć i kwalifikacji mających znaczenie w kontekście stanowiska, o które się ubiegają.