adiunkt

Wyższa Szkoła Prawa z siedzibą we Wrocławiu
  • Miejsce: Wrocław
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Rektor Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu nawiąże współpracę w charakterze nauczyciela akademickiego z osobą podsiadającą stopień doktora/doktora habilitowanego, mającą osiągnięcia naukowe w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości oraz praktyczne doświadczenie zawodowe.

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o przesłanie na adres mailowy: rektorat@prawowroclaw.edu.pl, następujących dokumentów:

–      CV i list motywacyjny,

–      skan dyplomu/ów uzyskania tytułu zawodowego/stopnia naukowego,

–      informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i praktycznych

–      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez WSP danych osobowych do celów prowadzonej rekrutacji.

Warunkiem nawiązania współpracy będzie złożenie oświadczenia kandydatki/kandydata, że:

–       nie została/został ukarana/ukarany karą dyscyplinarną w postaci: wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach, na okres od 6 miesięcy do 5 lat, pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat,

–      ma pełną zdolność do czynności prawnych,

–      korzysta z pełni praw publicznych;

–      nie była/był skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oczekiwania:

–      motywacja i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć,

–      dorobek naukowy w dziedzinie nauk o zarządzaniu i jakości,

–      praktyczne doświadczenie zawodowe.

 

Załączniki