Kierownik I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Z dniem 13 maja 2021 r.
ogłasza konkurs otwarty na funkcję kierownika w I Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa
A. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
1. posiadać tytuł naukowy profesora nauk medycznych lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych,
2. legitymować się tytułem zawodowym lekarza
3. posiadać specjalizację odpowiadającą profilowi działalności jednostki – Położnictwo i ginekologia
4. wykazać się osiągnięciami zawodowymi w dziedzinie naukowej, dydaktycznej i kształcenia młodej kadry naukowej oraz kierowaniu zespołami badawczymi.

B. Zgodnie z § 9 ust. 4 – 6 Regulaminu postępowania konkursowego, do konkursu nie może przystąpić osoba, która:
1. nie spełnia warunków określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),
2. z którą rektor szkoły wyższej, z powodu przyczyn stojących po stronie nauczyciela akademickiego, rozwiązał zatrudnienie w drodze ustawowego wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia na podstawie art. 124 ust. 1 pkt 3-4 art. 124 ust. 2, art. 125 i 126 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017, poz. 2183) lub art. 123 ust. 1 i 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) lub stosunek pracy wygasł z mocy prawa na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017, poz. 2183) lub art. 124 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),
3. została ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017, poz. 2183) lub w art. 276 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668). W/w osoba może przystąpić do konkursu dopiero po upływie okresu zatarcia kary dyscyplinarnej.

C. Kandydaci przystępujący do konkursu składają następujące dokumenty:
1. podanie,
2. oświadczenie kandydata o zapoznaniu i akceptacji treści „Regulaminu postępowania konkursowego na funkcje kierownicze w jednostkach wydziałowych, ogólnouczelnianych i innych jednostkach organizacyjnych”,
3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji oraz konkursu,
4. życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej w tym pracy naukowo-badawczej,
5. odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego,
6. odpis odpowiedniej specjalizacji (jeżeli dotyczy),
7. spis publikacji z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną UMW,
8. informację o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej,
9. proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs,
10. zaświadczenie o braku zastrzeżeń ze strony odpowiedniej izby korporacyjnej właściwej dla miejsca zatrudnienia kandydata,
11. deklarację w sprawie podstawowego zatrudnienia zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),
12. informację o zatrudnieniu u dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą, jako dodatkowym miejscu pracy z chwilą zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu,
13. oświadczenie o braku przesłanek, o których mowa w pkt. B: 1, 2, 3,
14. opinia kierownika katedry dotycząca osoby kandydującej na następną kadencję w tej samej jednostce, w przypdaku konkursu na kierownika jednostki wchodzącej w skład katedry,
15. ewentualne referencje lub opinie,
16. W przypadku osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz osób, których stosunek pracy rozwiązuje się przed dniem objęcia funkcji, kandydaci składają dodatkowo zaświadczenia: potwierdzające odbycie staży zagranicznych trwających minimum jeden miesiąc, poświadczające dotychczasowe osiągnięcia dydaktyczne, prowadzenie studiów w języku obcym, kierowanie grantem naukowym, promotorstwo przewodów doktorskich, opracowanie wzoru użytkowego lub patentu, zaświadczenia o uzyskanych nagrodach.

D. Dokumenty należy składać osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:
Dziekanat Wydziału Lekarskiego
(nazwa wydziału)
ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław
(adres)

Termin składania dokumentów: 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia upływa dnia 14.06.2021 r.
Decyzję o powołaniu na kierownika jednostki organizacyjnej podejmuje Rektor biorąc pod uwagę dokumentację konkursu, oraz wyniki głosowania komisji konkursowej (§ 16 Regulaminu postępowania konkursowego na funkcje kierownicze w jednostkach wydziałowych oraz ogólnouczelnianych).

W przypadku kandydatów niebędących pracownikami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz osób, których stosunek pracy rozwiązuje się przed dniem objęcia funkcji, Komisja konkursowa przeprowadza dodatkowo czynności wynikające z Regulaminu przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia konkursu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dl@umed.wroc.pl