Kierownik Zakład Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej

Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Miejsce: Wrocław
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Lekarskiego

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Z dniem 20 stycznia 2023 r.

ogłasza konkurs otwarty na funkcję kierownika

 w Zakładzie Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej

                                (nazwa jednostki)

A.     Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

1.       posiadać tytuł naukowy profesora nauk medycznych lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych,

2.       magister  diagnosta laboratoryjny

3.       posiadać specjalizację odpowiadającą profilowi działalności jednostki – laboratoryjna genetyka sądowa

4.       wykazać się osiągnięciami zawodowymi w dziedzinie naukowej, dydaktycznej i kształcenia młodej kadry naukowej oraz kierowaniu zespołami badawczymi.

B.      Zgodnie z § 9 ust. 4 – 6 Regulaminu postępowania konkursowego, do konkursu
nie może przystąpić osoba, która:

1.       nie spełnia warunków określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym         i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),

2.       z którą rektor szkoły wyższej, z powodu przyczyn stojących po stronie nauczyciela akademickiego, rozwiązał zatrudnienie w drodze ustawowego wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia na podstawie art. 124 ust. 1 pkt 3-4 art. 124 ust. 2, art. 125 i 126 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017, poz. 2183) lub art. 123 ust. 1 i 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) lub stosunek pracy wygasł z mocy prawa na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017, poz. 2183) lub art. 124 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym   i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),

3.       została ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017, poz. 2183) lub w art. 276  ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668). W/w osoba może przystąpić do konkursu dopiero po upływie okresu zatarcia kary dyscyplinarnej.

 

C.     Kandydaci przystępujący do konkursu składają następujące dokumenty:

1.       podanie,

2.       oświadczenie kandydata o zapoznaniu i akceptacji treści „Regulaminu postępowania konkursowego na funkcje kierownicze w jednostkach wydziałowych, ogólnouczelnianych i innych jednostkach organizacyjnych”,

3.       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji oraz konkursu,

4.       życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej w tym pracy naukowo-badawczej,

5.       odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego,

6.       odpis odpowiedniej specjalizacji (jeżeli dotyczy)

7.       spis publikacji z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną UMW,

8.       informację o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej,

9.       proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs,

10.   zaświadczenie o braku zastrzeżeń ze strony odpowiedniej izby korporacyjnej właściwej dla miejsca zatrudnienia kandydata,

11.   deklarację w sprawie podstawowego zatrudnienia zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),

12.   informację o zatrudnieniu u dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą, jako dodatkowym miejscu pracy z chwilą zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu,

13.   oświadczenie o braku przesłanek, o których mowa w pkt. B: 1, 2, 3,

14.   opinia kierownika katedry dotycząca osoby kandydującej na następną kadencję w tej samej jednostce, w przypadku konkursu na kierownika jednostki wchodzącej w skład katedry,

15.   ewentualne referencje lub opinie,

16.   W przypadku osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz osób, których stosunek pracy rozwiązuje się przed dniem objęcia funkcji, kandydaci składają dodatkowo zaświadczenia: potwierdzające odbycie staży zagranicznych trwających minimum jeden miesiąc, poświadczające dotychczasowe osiągnięcia dydaktyczne, prowadzenie studiów w języku obcym,  kierowanie grantem naukowym, promotorstwo przewodów doktorskich, opracowanie wzoru użytkowego lub patentu, zaświadczenia o uzyskanych nagrodach.

D.     Dokumenty należy składać osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:

DZIEKANAT WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław                                                                                  

Termin składania dokumentów: 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia upływa dnia 20.02.2023 r.          

Decyzję o powołaniu na kierownika jednostki organizacyjnej podejmuje Rektor biorąc pod uwagę dokumentację konkursu oraz wyniki głosowania komisji konkursowej (§ 16 Regulaminu postępowania konkursowego na funkcje kierownicze w jednostkach wydziałowych oraz ogólnouczelnianych).

W przypadku kandydatów niebędących pracownikami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz osób, których stosunek pracy rozwiązuje się przed dniem objęcia funkcji, Komisja konkursowa przeprowadza dodatkowo czynności wynikające z Regulaminu przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia konkursu.

Załączniki