Starszy ast

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk rolniczych

Rektor
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
ogłasza

konkurs otwarty na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników dydaktycznych na czas określony w niepełnym wymiarze etatu

w Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 

Stanowisko finansowane jest z Projektu POWR 03.05.00-IP.08-00-REG/18 o tytule „Zrównoważony Rozwój uczelni w celu realizacji programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” na rzecz Rozwoju Regionalnego.

 

Opis zadań na stanowisku:

 

·         przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych,

·         podnoszenie kompetencji zawodowych,

·         prace o charakterze organizacyjnym

 

Wymagania obligatoryjne:

 

·         tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych, rolniczych, przyrodniczych, ścisłych, medycznych lub społecznych (ekonomia i finanse, prawo),

·         dobra znajomość języka polskiego

·         doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,

·         posiadanie kwalifikacji określonych w ustawie i statucie Uczelni,

·         nie został/-ła ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z pracy z uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat lub pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat,

·         ma pełną zdolność do czynności prawnych;

·         korzysta z pełni praw publicznych,

·         nie był/-ła skazany/-a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 

 

 

 

Dodatkowym atutem będzie:

 

·         doświadczenie w prowadzeniu przedmiotu, którego treści programowe związane są z przedsiębiorczością, innowacyjnością i kreatywnością lub

·         doświadczenie praktyczne wynikające z pracy w biznesie (np. transfer wiedzy, realizacja projektów z instytucjami naukowymi, spółki spin-off i startup),

·         dyspozycyjność i gotowość do pracy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich stopni na różnych kierunkach UPWr.

·         doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem,

·         doświadczenie w patentowaniu nowych rozwiązań i technologii oraz w ich komercjalizacji,

·         dorobek naukowy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i/lub innowacyjności udokumentowany publikacjami ogłoszonymi w czasopismach naukowych lub na konferencjach naukowych,

·         doświadczenie w pracy w instytucjach wspierających przedsiębiorczość i innowacje (agencje międzynarodowe lub krajowe, klastry technologiczne, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, fundusze inwestycyjne itp.) jako mentor, ekspert, członek komitetu inwestycyjnego lub równorzędne,

·         doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, coachingu, mentoringu dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwami lub wspierającej innowacyjność,

·         znajomość zasad systemu kształcenia opartego na Polskiej Ramie Kwalifikacji oraz umiejętność opracowywania kart przedmiotów,

·         doświadczenie w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem platformy e-learningowej,

·         znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Oferujemy:

zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony
wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego,
możliwość rozwoju zawodowego,
atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy,
atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą”, dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. „trzynasta pensja”, dofinansowanie aktywności sportowej itp.
 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

życiorys,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, 
oświadczenie o podstawowym miejscu pracy, 
skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w formie elektronicznej na adres hr@upwr.edu.pl (z dopiskiem w tytule e-maila: kandydat na asystenta POWR 3.5 REG)  w terminie do dnia………. 2021 roku, dostarczyć osobiście lub droga pocztową na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dział Kadr i  Płac

ul. Norwida 25

50-375 Wrocław

 

 

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Odpowiemy na oferty kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Edukacji.

 

Uczelnia respektuje politykę równowagi płci oraz dopuszczenie odstępstw od porządku chronologicznego w życiorysie – w celu umożliwienia kandydatom podążającym wielowymiarową ścieżką kariery – składanie życiorysów wspartych dowodami, które odzwierciedlają reprezentatywną gamę osiągnięć i kwalifikacji mających znaczenie
w kontekście stanowiska, o które się ubiegają.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr@upwr.edu.pl