Stypendysta/ka

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Typ zatrudnienia: Etat, Staż
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Nazwa i opis projektu badawczego: Dążenie do autodefiniujących celów a poddawanie się i uleganie pokusom.

Celem projektu jest zbadanie paradoksu polegającego na tym, że osoby bardzo zaangażowane w pewne kwestie czasem spoczywają na laurach lub ulegają̨ pokusom dnia codziennego. Zdarza się, że obserwujemy na przykład, że wegetarianin kupuje skórzane buty, sportowiec po odbytym treningu zapala papierosa. Literatura nie dostarcza wyczerpujących wyjaśnień́ takich sytuacji, a wyniki empiryczne nie tworzą̨ spójnego obrazu odnośnie mechanizmu takich zachowań. W proponowanym projekcie będziemy wyjaśniać́ takie sytuacje przez odniesienie do Teorii Symbolicznego Dopełnienia Ja autorstwa Wicklunda i Gollwitzera. 

W perspektywie pięciu lat zostało zaplanowanych siedem badań: dwa eksperymentalne w laboratorium, jedno w terenie, dwa o charakterze dzienniczkowym i dwa podłużne badania z manipulacją i grupą kontrolną. Badania zostały podzielone na dwa bloki i będą dotyczyły celów stawianych przez ludzi w takich obszarach jak aktywność fizyczna, proekologiczność, praktyki religijne, czy rodzicielstwo. Każdy stypendysta będzie odpowiedzialny za część badań w ramach bloków. 

Stypendysta/ka

Lokalizacja: Wrocław

Zadania: 

 • Zgłębianie literatury przedmiotu,
 • Współprojektowanie badań pilotażowych i właściwych,
 • Rekrutacja uczestników do badań,
 • Szkolenie pomocników badawczych,
 • Nadzór i/lub prowadzenie interwencji badawczych,
 • Analiza danych i ich interpretacja między innymi w programie R, 
 • Udział w spotkaniach zespołu badawczego,
 • Współpraca z kierownikiem projektu w zakresie przygotowania artykułów prezentujących wyniki badań,
 • Udział w międzynarodowych konferencjach,
 • Prezentacja wyników badań na konferencjach.

Wymagania:

 • Status doktoranta, studenta studiów drugiego stopnia, bądź studenta co najmniej czwartego roku jednolitych studiów magisterskich z zakresu psychologii, dyplom magistra psychologii z jednoczesnym planem kontynuowania nauki w szkole doktorskiej.
 • Zainteresowanie obszarem psychologii społecznej, motywacji, tożsamości, zdrowia
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań laboratoryjnych i /lub w terenie
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość analiz statystycznych modeli regresji, mediacji, moderacji w różnych programach
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1
 • Gotowość nauczenia się bardziej złożonych analiz statystycznych
 • Znajomość lub gotowość nauczenia się oprogramowania do prowadzenia badań (np. Inquisit, ActiLife, R, MPlus)

Oferujemy:

 • Umowę stypendialną na okres 24 miesięcy,
 • Stypendium 3200 PLN netto miesięcznie,
 • Pozostałe 24 miesiące stypendium w szkole doktorskiej
 • Dostęp do niezbędnego sprzętu (laptop), dostęp do literatury, licencji statystycznych i oprogramowania do badań
 • Możliwość rozwoju profesjonalnego poprzez udział w warsztatach i szkoleniach,
 • Możliwość pracy w międzynarodowym zespole (konsultantem projektu jest profesor Gollwitzer),
 • Zdobywanie doświadczenia w aktywnym naukowo centrum badawczym (Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi),
 • Współautorstwo publikacji naukowych.
   

Wymagane dokumenty:

 • CV naukowe w języku angielskim zawierające w szczególności:
  • opis osiągnięć naukowych,
  • listę publikacji również tych w przygotowaniu
  • listę zrealizowanych badań, udział lub kierowanie grantami naukowymi
  • czynny i bierny udział w konferencjach naukowych
  • listę nagród i osiągnięć za pracę naukową,
  • opis kompetencji do realizacji zadań określonych w części zadania (m.in. jakie analizy kandydat/ka potrafi wykonać, jakie programy potrafi obsługiwać)
 • mile widziane jest dołączenie referencji od pracownika naukowego, z którym kandydat/ka współpracuje lub współpracował/a
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego
 • dodatkowo, w przypadku absolwentów, studentów/ek studiów drugiego stopnia bądź co najmniej czwartego roku jednolitych studiów magisterskich: plany aplikowania na studia doktoranckie bądź kolejne studia drugiego stopnia z planowaną datą rozpoczęcia studiów, wyszczególnieniem uczelni/ innej jednostki naukowej i kierunku. 
   

Termin nadsyłania aplikacji: 26.06.2021

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.07.2021

Kryteria formalne:

 • osiągnięcia naukowe kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych – 50 % oceny końcowej;
 • wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych – 20% oceny końcowej;
 • kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym – 30 % oceny końcowej.

Link do aplikowania: https://cutt.ly/PnhdZX9

Skład komisji konkursowej:

 • dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS – Przewodniczący komisji
 • dr Magdalena Król  – Członek komisji
 • dr Katarzyna Cantarero – Członek komisji
 • Anna Zając – Sekretarz komisji

Dodatkowe informacje:

Ocena aplikacji zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Po etapie oceny dokumentów aplikacyjnych, osoby najwyżej sklasyfikowane na liście rankingowej zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku doktorantów/doktorantek i studentów/studentek mających planowo ukończyć studia
w trakcie trwania projektu, umowa podpisana będzie na okres nieprzekraczający 6 miesięcy od planowanej daty ukończenia studiów, natomiast warunkiem przedłużenia będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających przyjęcie na kolejne studia (drugiego stopnia, doktoranckie) lub seminarium doktorskie.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę cutt.ly.