Wykładowca

Instytut Dowodzenia
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
  • Miejsce: Wrocław
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych

Opis stanowiska

Rektor – Komendant Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Dowodzenia w Zakładzie Rozpoznania i Wojsk Aeromobilnych w grupie pracowników dydaktycznych.

Wymiar etatu: pełny etat – umowa o pracę.

Miejsce wykonywania pracy:

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, ul. Piotra Czajkowskiego 109 Wrocław.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

prowadzenie wykładów z przedmiotów obejmujących tematykę rozpoznania wojskowego, zasad, sposobów i taktyki prowadzenia rozpoznania w działaniach taktycznych oraz organizacji i środków walki pododdziałów ogólnowojskowych sił zbrojnych wybranych armii innych państw. Prowadzenie wykładów dotyczy grup szkoleniowych na wszystkich specjalnościach wojskowych na wszystkich formach kształcenia realizowanych w Uczelni. Przedmioty obejmujące powyższą tematykę to m. in. rozpoznanie wojskowe i armie innych państw, dowodzenie pododdziałami rozpoznawczymi, taktyka pododdziałów rozpoznawczych.
prowadzenie zajęć praktycznych, w różnych warunkach terenowych i środowiskowych, w tym ćwiczeń, seminariów, zajęć grupowych i treningów z zakresu rozpoznania wojskowego, w powyższej tematyce, obejmujących między innymi doskonalenie praktycznych umiejętności słuchaczy w planowaniu, dowodzeniu, stawianiu zadań, realizacji rozpoznania w działaniach taktycznych, identyfikacji i rozpoznawaniu sylwetek i uzbrojenia armii innych państw.
prowadzenie dokumentacji szkoleniowej i wymaganych dokumentów zabezpieczających proces dydaktyczny oraz indywidualne lub zespołowe opracowywanie i aktualizowanie programów kształcenia i szkolenia.
Wymagania konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy:

·         posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędny);

·         znajomość historycznych i bieżących uwarunkowań geopolitycznych ze wskazaniem na zagrożenia militarne i niemilitarne ze strony państw spoza NATO;

·         wiedza dotycząca historycznych i bieżących konfliktów zbrojnych;

·         znajomość techniki wojskowej wykorzystywanej w Siłach Zbrojnych RP jak i w armiach innych państw;

·         znajomość technik, procedur oraz taktyki pododdziałów rozpoznawczych i ogólnowojskowych Sił Zbrojnych RP jak i innych państw ze szczególnym naciskiem na wybrane państwa spoza NATO;

kilkuletnie doświadczenie w pracy w zespołach ludzkich na różnych stanowiskach w tym kierowniczych lub dowódczych.

Mile widziane dodatkowe kompetencje:

  • doświadczenie w opracowaniu indywidualnych lub zbiorowych artykułów naukowych lub specjalistycznych, materiałów poglądowych, zestawień lub katalogów obejmujących działania taktyczne lub środki walki Sił Zbrojnych RP lub wybranych armii innych państw;
  • wiedza w zakresie planowania działań taktycznych;
  • doświadczenie na stanowiskach dowódczych, sztabowych w Siłach Zbrojnych RP lub na stanowiskach dydaktycznych;
  • doświadczenie w pracy lub w służbie w Polskich Kontyngentach Wojskowych poza granicami państwa;
  • umiejętność posługiwania się jeżykami obcymi;
  • umiejętność przekazywania wiedzy i opracowywania dokumentacji szkoleniowej oraz metodycznej;

Termin składania dokumentów: do dnia 20.12.2022 r.

Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław osobiście lub drogą pocztową z dopiskiem nazwy stanowiska (liczy się data stempla pocztowego) lub elektronicznie na adres: kancelaria@awl.edu.pl z nazwą stanowiska w tytule.         

Dokumenty: 

– CV oraz list motywacyjny,

– kopie dokumentów potwierdzające: wykształcenie, staż pracy, doświadczenie, ukończenie kursów i szkoleń oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje,

– deklarację pracy na pełnym etacie w AWL jako podstawowym miejscu pracy,

– deklarację uczestnictwa w przedsięwzięciach organizacyjnych realizowanych przez AWL,

– oświadczenie kandydata, że spełnia wymagania o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3  oraz art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

– w przypadku kandydatury obcokrajowców, których dokumenty nie są wydane w języku polskim konieczne jest złożenie kopii dokumentów wraz z tłumaczeniem przysięgłym;

– w przypadku, gdy tytuł naukowy został uzyskany w Uczelni zagranicznej należy przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego nostryfikację tytułu naukowego, (jeżeli wymagają tego przepisy prawa) lub oświadczenie co do podstawy uznania tytułu na podstawie umowy o uznaniu równoważności wykształcenia w Polsce;

– w przypadku kandydatów nie będących obywatelami Polski konieczne jest oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej.

Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć do AWL, w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy stanowiska lub elektronicznie na adres kancelaria@awl.edu.pl z nazwą stanowiska w tytule.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym  z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługującym mi prawach”

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami, spełniającymi wymagania określone w ogłoszeniu oraz do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. Oferty dostarczone do AWL po ww. terminie podlegają odrzuceniu. Po zakończeniu rekrutacji dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone

  KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109.

1.    Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrona Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl;

2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) wynikające z art. 22 1 Kodeksu pracy i niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnych, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

3.    Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;

4.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.

5.    Posiada Pani/Pan:

– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do usunięcia danych w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

6.    Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

8.    Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej informacji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1.

 

Załączniki