Profesor Uczelni

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Typ zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Do konkursu mogą przystąpić osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia na podstawowym miejscu pracy, rozwojem naukowym oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, na Wydziale Finansów i Zarządzania we Wrocławiu oraz Wydziale Ekonomicznym w Opolu.

Poszukiwane kompetencje

 • co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego (dziedzina nauki społeczne, dyscyplina ekonomia i finanse),
 • osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

Preferowani będą Kandydaci:

 • posiadający doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim (mile widziane także w j. angielskim i niemieckim),
 • wykazujący się aktywną działalnością naukową,
 • posiadający dorobek naukowy z nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse, udokumentowany publikacjami w recenzowanych czasopismach lub monografiach,
 • posiadający doświadczenie w kierowaniu lub uczestniczeniu w projektach badawczych,
 • posiadający doświadczenie praktyczne z zakresu ekonomii i finansów zdobyte poza uczelnią.

Oferujemy

 • wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania obowiązującym w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu,
 • wsparcie organizacyjne i finansowe działań związanych z rozwojem naukowym,
 • system benefitów pracowniczych (premii i nagród regulaminowych, bezpłatnych szkoleń),

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na podstawowym miejscu pracy,
 • pensum dydaktyczne wynikające z ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Wnioski do konkursu na w/w stanowisko powinny mieć formę pisemną i zawierać następujące dokumenty:

1. Życiorys wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia (ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu),

2. List motywacyjny zawierający w szczególności obszary zainteresowań naukowo-dydaktycznych, plan aktywności naukowej na najbliższe lata, opis najważniejszych osiągnięć dydaktycznych,

3. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć dokumenty w jednej z niżej wymienionych form:

a) Aplikując poprzez formularz elektroniczny na stronie www Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu / Opolu : https://www.wsb.pl/wroclaw/poznaj-wsb/o-uczelni/oferty-pracy

b) lub dostarczając do Kancelarii Wydziału Ekonomicznego w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (pokój 108),

c) lub przesyłając na adres pocztowy: ul. Kośnego 72, 45-372 Opole lub drogą elektroniczną na adres kancelaria.opole@wsb.wroclaw.pl

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 27 czerwca 2021 roku.

Zgłoszenia Kandydatów zostaną rozpatrzone przez Komisję w składzie:

 • Prof. dr hab. inż. Jacek Mercik – Retor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,
 • Dr Katarzyna Mizera – Dziekan WE w Opolu WSB we Wrocławiu,
 • Dr hab. Radosław Kamiński, prof. WSB – Dziekan WFiZ WSB we Wrocławiu
 • Dr Agata Strzelczyk – Menedżer Kierunku Finanse i Rachunkowość, WE w Opolu WSB we Wrocławiu.

Komisja zastrzega sobie możliwość zaproszenia Kandydatów przed rozstrzygnięciem Konkursu na bezpośrednie rozmowy, uszczegóławiające informacje przekazane w dokumentacji konkursowej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 5 lipca 2021 roku.

Szczegóły dotyczące oferty można poznać kontaktując się z nami pod adresem: joanna.ukleja@wsb.wroclaw.pl

 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.wsb.pl.