Profesor

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

profesora/profesora uczelni

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej  

( w Zakładzie Patofizjologii )

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) i w § 62 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 

Kandydat/ka przystępujący/ca do konkursu na stanowisko profesora/profesora uczelni powinien/na spełniać następujące warunki:

posiadać tytuł profesora/stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk weterynaryjnych lub rolniczych w dyscyplinie weterynaria;
posiadać dyplom lekarza weterynarii;
posiadać znaczący dorobek naukowy opublikowany w czasopismach punktowanych przez MNiSW wyróżnionych w Journal Citation Reports;
posiadać doświadczenie i biegłość w planowaniu i prowadzeniu eksperymentów oraz badań nad patogenezą procesów chorobowych na modelu zwierząt laboratoryjnych oraz u zwierząt gospodarskich;
biegle posługiwać się językiem polskim;
posiadać doświadczenie dydaktyczne szczególnie z zakresu patofizjologii weterynaryjnej oraz posiadać udokumentowany fakt bycia promotorem lub promotorem pomocniczym w przynajmniej jednym zakończonym nadaniem stopnia naukowego doktora postępowaniu doktorskim;
znać język angielski na poziomie komunikatywnym, który pozwoli na prowadzenie zajęć ze studentami w języku angielskim;
pełni bądź pełnił/a funkcję koordynatora ze strony Uczelni lub kieruje bądź kierował/a projektem badawczym finansowanym przez krajową lub zagraniczną instytucję finansującą badania naukowe;
wykazywać się istotną aktywnością naukową realizowaną we współpracy z więcej niż jedną uczelnią lub instytucją naukową, w szczególności zagraniczną;
posiadać odbyty przynajmniej 6-miesięczny staż badawczy w zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej albo staż typu post-doc w projekcie badawczym finansowanym ze środków zewnętrznych.
 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni przedłożyć:

podanie do Rektora,
życiorys,
wykaz publikacji,
wykaz dorobku dydaktycznego,
potwierdzenie doświadczenia zdobytego  za granicą,
odpis dyplomu lekarza weterynarii, dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego, ew. aktu nadania tytułu profesora,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
oświadczenie o podstawowym miejscu pracy,
 

Pełną dokumentację należy składać (osobiście lub drogą elektroniczną) w Dziale Kadr i Płac Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25, pokój 130 lub przesłać na adres: hr@upwr.edu.pl (z dopisaniem w tytule maila: Kandydat na stanowisko profesora w KIPiPW).

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 13.04.2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 22.04.2021 r.

Zatrudnienie od m-ca maja 2021 r.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników biorących udział w procesie rekrutacji znajduje się na stronie internetowej Uczelni pod adresem https://bip.upwr.edu.pl/ogloszenia/praca-na-upwr.

W procesie rekrutacji na stanowiska naukowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu respektuje politykę równowagi płci oraz dopuszcza odstępstwo od porządku chronologicznego w życiorysie – w celu umożliwienia kandydatom podążającym wielowymiarową ścieżką kariery – składanie życiorysów wspartych dowodami, które odzwierciedlają reprezentatywną gamę osiągnięć i kwalifikacji mających znaczenie w kontekście stanowiska, o które się ubiegają.