Profesor DSW, pracownik badawczo-dydaktyczny

  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina informatyka lub dziedzina nauk inżynieryjno- technicznych, Dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja, Wymagane przedstawienie dorobku. naukowego i dydaktycznego.

GŁOWNE ZADANIA NA STANOWISKU

– prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze minimum 100% pensum określonego dla stanowiska profesora DSW;
– prowadzenie prac badawczych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka lub dziedzinie – nauk inżynieryjno-technicznych dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja oraz publikowanie ich wyników;
– aktywne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych;
– kierowanie pracami dyplomowymi;
– uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego i działalności naukowej;
– realizacja zadań bieżących zleconych przez przełożonych, związanych z posiadanymi kompetencjami i zajmowanym stanowiskiem.

WYMAGANIA NA DANYM STANOWISKU

– stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka lub dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja;
– spełnianie wymagań określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
– doświadczenie w pracy badawczo-dydaktycznej,
– doświadczenie w kierowaniu przygotowaniem prac dyplomowych,
– wiedza z zakresu baz danych, systemów operacyjnych i informatycznych, programowania w języku C++, programowania w języku Python, grafiki komputerowej
– udokumentowany dorobek naukowy i publikacyjny w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka lub dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja;
– gotowość do uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych.

Oferujemy

– stabilne zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat, DSW jako główne miejsce pracy,
– pracę w akademickim środowisku,
– możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennego doświadczenia poprzez bezpłatne szkolenia,
– możliwość pracy zdalnej,
– ubezpieczenie grupowe,

Aplikacje proszę składać klikając na link:

https://dsw.elevato.net/pl/profesor-dsw-pracownik-badawczo-dydaktyczny,ja,70