Profesor

Wydział Zarządzania
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Konkurs na stanowisko:
PROFESORA (1/2 etatu) na Wydziale Zarządzania AWL

Rektor-Komendant Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
ogłasza konkurs na stanowisko Profesora (½ etatu) w grupie pracowników badawczych

na Wydziale Zarządzania AWL

 

Wymiar etatu:  1/2 etatu – umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy:

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, ul. Piotra Czajkowskiego 109, Wrocław.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1)      Prowadzenie projektów badawczych oraz udział w prowadzonych projektach, programach i innych przedsięwzięciach związanych z podnoszeniem poziomu naukowo-dydaktycznego Akademii;

2)      Organizowanie (współorganizowanie) konferencji, sympozjów i seminariów naukowych, naukowo-dydaktycznych i innych;

3)      Udział w pracach organizacyjnych związanych z badaniami naukowymi, w tym organizowanie  zespołów badawczych;

4)      Promotorstwo rozpraw doktorskich;

5)      Recenzowanie prac naukowych;

6)      Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków zewnętrznych na badania naukowe, działalność naukowo-dydaktyczną i inne;

7)      Prowadzenie działalności publicystycznej;

8)      Prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z rozkładem zajęć w ramach obowiązującego wymiaru zajęć dydaktycznych;

9)      Wykonywanie innych obowiązków wynikających z poleceń przełożonych, wiążących się merytorycznie z zajmowanym stanowiskiem.

 

Wymagania konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy:

1)      Posiadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia człowieka;

2)      Dorobek naukowy i publicystyczny w dyscyplinie technologia żywności i żywienia człowieka;

3)      Doświadczenie w kierowaniu zewnętrznymi projektami badawczymi;

4)      Posiadanie minimum trzech złożonych pozytywnie ocenionych zewnętrznych projektów badawczych;

5)      Doświadczenie  w pełnieniu funkcji promotora osób, której nadano stopień naukowy doktora;

6)      Znaczące osiągnięcia naukowe i dydaktyczne;

7)      Doświadczenie w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów badawczych;

8)      Doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim (oświadczenie kandydata);

9)      Posiadanie kompetencji merytorycznych w zakresie prowadzenia zajęć z doktorantami  i ze studentami z przedmiotów związanych z obronnością;

10)  Deklaracja uczestnictwa w przedsięwzięciach naukowych i organizacyjnych realizowanych przez AWL (oświadczenie kandydata).

 

Termin składania dokumentów: do dnia 05.03.2021 r. do godz. 11.00.

 

Przewidywany termin rozmów rekrutacyjnych: 09-11.03.2021 r.

Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.

Dokumenty:

–        CV;

–        kopie dokumentów potwierdzające: wykształcenie, staż pracy, doświadczenie w zakresie dydaktyki;

–        wykaz dorobku naukowego, publicystycznego, dydaktycznego, organizacyjnego, za okres ostatnich 3 lat;

–        oświadczenie o tym, że spełnia wymagania o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3  oraz art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

–        w przypadku kandydatury obcokrajowców, których dokumenty nie są wydane w języku polskim konieczne jest złożenie kopii dokumentów wraz z tłumaczeniem przysięgłym;

–        w przypadku, gdy tytuł/stopień naukowy został uzyskany w Uczelni zagranicznej należy przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego nostryfikację tytułu/stopnia naukowego, (jeżeli wymagają tego przepisy prawa) lub oświadczenie co do podstawy uznania tytułu/stopnia na podstawie umowy o uznaniu równoważności wykształcenia w Polsce;

–        w przypadku kandydatów nie będących obywatelami Polski konieczne jest oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej. Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć do AWL, w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy stanowiska.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym  z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługującym mi prawach”

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami, spełniającymi wymagania określone                                     w ogłoszeniu oraz do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. Oferty dostarczone do AWL po ww. terminie podlegają odrzuceniu. Po zakończeniu rekrutacji dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109.

1.        Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrona Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl;

2.        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) wynikające z art. 22 1 Kodeksu pracy i niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnych, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

3.        Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;

4.        Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.

5.        Posiada Pani/Pan:

– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do usunięcia danych w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

 

6.        Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7.        Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

8.        Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej informacji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1