Rektor

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego w Przemyślu

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego pragnie poinformować o konkursie na stanowisko: Rektora Uczelni Wyższej *Poszukujemy osoby, która: • Posiada tytuł naukowy Profesora, stopień naukowy Doktora Habilitowanego lub stopień naukowy Doktora; • Posiada co najmniej 10-letni staż pracy w Uczelni Wyższej; • Ma pełną zdolność do czynności prawnych; • Korzysta z pełni praw publicznych; • Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; • Nie była karana karą dyscyplinarną. Do głównych obowiązków będzie należeć: •  • Współzarządzanie uczelnią; • Przygotowywanie projektu statutu oraz projektu strategii uczelni; • Składanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni; • Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy; • Powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni i ich odwoływanie; • Prowadzenie polityki kadrowej w uczelni; • Zapewnianie wykonywania przepisów obowiązujących w uczelni. Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów: • Pisemne zgłoszenie wraz z uzasadnieniem kandydatury; • Wykaz dorobku naukowego wraz z cv (z aktualną zgodą na przetwarzanie danych osobowych). Zgłoszenie prosimy wysłać na adres mailowy: hr@wskz.pl. *Warunki formalne stawiane osobom ubiegającym się o stanowisko Rektora Uczelni Wyższej, określa art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustawy.