wykładowca

Instytut Instrumentów Lutniczych
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, dalej „Ustawa”),
 posiadają stopień doktora sztuki w specjalności skrzypce,
 zobowiążą się do wskazania Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu jako podstawowego miejsca pracy,
 wykazują się znacznymi osiągnięciami artystycznymi