Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Instrumentalistyki, Wykonawstwa Historycznego, Jazzu i Muzyki Estradowej
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki muzyczne

Opis stanowiska

Wykładowca ze stopniem doktora w specjalności klawesyn.

Nasze wymagania

 • spełnienie wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, dalej „Ustawa”)
 • zobowiąazanie się do wskazania Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu jako podstawowego miejsca pracy
 • wykazanie się znacznymi osiągnięciami artystycznymi

Zakres obowiązków

 • 1. prowadzenie zajęć ze studentami.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. pisemne zgłoszenie do konkursu
 • 2. kwestionariusz osobowy
 • 3. życiorys artystyczny, informacje o przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej
 • 4. dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra sztuki w specjalności klawesyn
 • 5. dyplom uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie sztuki muzyczne
 • 6. wykaz dorobku artystycznego i ew. pedagogicznego
 • 7. oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ust. 1 Ustawy, w tym spełniania wymogów określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy (pełna zdolność do czynności prawnych, prawa publiczne niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe)
 • 8. oświadczenie, że Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ust. 2 Ustawy

Weź udział w rekrutacji

 • Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu,
  Sekretariat Instytutu Instrumentalistyki ( pok. 111)
  ul. święty Marcin 87
  61-808 Poznań