Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Zakład Medycyny Stylu Życia
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Nasze wymagania

 • Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać wymogi przewidziane dla nauczyciela akademickiego określone w § 20 ust. 7 statutu CMKP (Zał. do Uchwały Nr 189 Rady Naukowej CMKP z dn. 26.06.2019 r.)

Zakres obowiązków

 • 1. Kształcenie uczestników studiów podyplomowych, studiów doktoranckich i szkoły doktorskiej, i innych form kształcenia prowadzonych przez CMKP,
 • 2. Podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • 3. Uczestniczenie w pracach organizacyjnych CMKP,
 • 4. Wykonanie ustalonego wymiaru zajęć dydaktycznych zgodnie z „Zasadami planowania i rozliczania pensum dydaktycznego w CMKP” ,
 • 5. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych przydzielonych przez bezpośredniego przełożonego,

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Życiorys i kwestionariusz osobowy.
 • 2. Deklaracja przystąpienia do konkursu wraz z krótkim uzasadnieniem.
 • 3. Kopia dyplomu
 • 4. Informacja o dorobku dydaktycznym
 • 5. Deklaracja wyboru CMKP jako podstawowego miejsca zatrudnienia w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku wygrania konkursu
 • 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany KP jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem”.
 • 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych obowiązującą w CMKP

Załączniki