Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Politechnika Koszalińska, Wydział Humanistyczny
Politechnika Koszalińska
 • Miejsce: Koszalin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Rektor Politechniki Koszalińskiej ogłasza K O N K U R S na stanowisko WYKŁADOWCY w dziedzinie: NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2023 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 742) oraz Statutu Politechniki Koszalińskiej.

Nasze wymagania

 • 1. Tytuł magistra filologii angielskiej
 • 2. Warunkiem koniecznym jest podjęcie zatrudnienia na pierwszym etacie w PK

Mile widziane

 • 1. Dodatkowy atut stanowi doświadczenie praktyczne w pracy tłumacza lub lektora języka obcego
 • 2. Przystępując do konkursu kandydaci deklarują całodzienna dyspozycyjność w ciągu tygodnia do pracy dydaktycznej i organizacyjnej na rzecz Wydziału Humanistycznego
 • 3. Doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej

Zakres obowiązków

 • Zadania zgodne z Zarządzenia Nr 20/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 marca 2020 r.
 • Zadania zgodne z Statutem Politechniki Koszalińskiej - Obwieszczenie Nr 2/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie skierowane JM Politechniki Koszalińskiej
 • 2. Życiorys (wraz z informacją o przebiegu pracy zawodowej)
 • 3. Kserokopie/skany odpowiednich dyplomów i certyfikatów (oryginały do okazania w dziale Kadr przy zatrudnieniu)
 • 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o dostarczenie do pokoju nr 212 B w Wydziale Humanistycznym, Politechniki Koszalińskiej lub przesłanie na adres: ul. E. Kwiatkowskiego 6E, 75–343 Koszalin – z dopiskiem: KONKURS.