Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy języka koreańskiego w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych w Zespole koreańskim na Wydziale Filologicznym

Konkurs numer 57.2024.ZKor.ISKŚO.WF.AH z dnia 10.05.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych, Wydział Filologiczny
Stanowisko: wykładowca
Rodzaj stanowiska: dydaktyczne
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania dokumentów: 10.06.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 czerwca 2024 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.
Okres zatrudnienia: czas określony

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie filologii koreańskiej uzyskanego w Rzeczypospolitej lub za granicą; w przypadku natywnego użytkownika języka koreańskiego ukończenie studiów wyższych i posiadanie doświadczenia w nauczaniu języka koreańskiego jako obcego na poziomie akademickim. W przypadku kandydatów zagranicznych obowiązują przepisy o uznawaniu wykształcenia zdobytego za granicą. Nostryfikacji podlegają dyplomy uzyskane w krajach, z którymi Polska nie zawarła dwustronnych porozumień o uznawaniu wykształcenia zdobytego za granicą za równoważne z wykształceniem zdobytym w Polsce.
 • Znajomość języka koreańskiego poświadczona dyplomem.
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej o profilu uniwersyteckim, w zakresie prowadzenia zajęć na kierunku koreanistyka, lub doświadczenie w pracy dydaktycznej jako nauczyciel/lektor języka koreańskiego w szkole językowej.
 • Legitymowanie się znajomością języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 • Udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni wyższej, m.in. organizacja konferencji, wydarzeń kulturalnych, praca w kole naukowym.
 • Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z potrzebami dydaktycznymi Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych: gotowość do prowadzenia zajęć z praktycznej nauki języka koreańskiego, aktywność w zakresie popularyzacji wiedzy nt. Korei.

Zakres obowiązków

 • Zakres obowiązków w obszarze dydaktycznym 1. Kształcenie i wychowywanie studentów, w tym nadzorowanie prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod względem merytorycznym i metodycznym. 2. Udział w rozwoju oferty dydaktycznej Instytutu, w tym wkład w tworzenie nowych programów nauczania. 3. Inicjowanie nowych kontaktów dydaktycznych z krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami naukowymi.
 • Zakres obowiązków w obszarze organizacyjnym 1. Podejmowanie obowiązków organizacyjnych wynikających z zatrudnienia w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego. Stałe podnoszenie kompetencji zawodowych. 2. Udział w organizowaniu wydarzeń naukowych i kulturalnych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Kserokopia/e dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata kryteriów, o których mowa powyżej, odnoszący się odrębnie do działalności dydaktycznej i organizacyjnej. 
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości: „wykładowca j. koreańskiego.57.ISKŚO.WF.AH”.