Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

R E K T O R
UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie nauk prawnych
 • posiadanie predyspozycji do pracy dydaktycznej potwierdzonych opinią samodzielnego pracownika badawczo-dydaktycznego
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w pracy dydaktycznej w zakresie prawa karnego materialnego i kryminologii
 • posiadanie doświadczenia w praktycznym stosowaniu prawa
 • posiadanie dorobku naukowego w zakresie prawa karnego materialnego, w postaci publikacji w wysoko punktowanych czasopismach z listy MEiN lub recenzowanych monografiach naukowych
 • czynny udział w ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencjach naukowych
 • biegła znajomość przynajmniej jednego języka obcego nowożytnego
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • zaawansowany stan pracy nad rozprawą doktorską potwierdzony opinią opiekuna naukowego, z perspektywą obrony w ciągu 12-u miesięcy od dnia zatrudnienia

Zakres obowiązków

 • Praca dydaktyczna w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii UMCS

Oferujemy

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w oparciu o umowę o pracę

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie skierowane do JM Rektora UMCS
 • odpis dyplomu magistra
 • kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV
 • wykaz publikacji naukowych
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, ze zm.)
 • oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 • referencje, opinia o predyspozycjach do pracy dydaktycznej

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Wydział Prawa i Administracji pok. 210
  Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

  w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko wykładowcy KPKiK”