Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Zamiejscowy w Puławach
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Miejsce: Puławy
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra fizjoterapii
 • posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego
 • posiadanie predyspozycji do pracy dydaktycznej na poziomie szkoły wyższej, potwierdzone opinią
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (laboratoriów, ćwiczeń) z zakresu fizjoterapii
 • posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego w zakresie fizjoterapii w chorobach wewnętrznych oraz rehabilitacji
 • ukończone kursy i szkolenia z zakresu fizjoterapii
 • przygotowanie do zdalnego nauczania z wykorzystaniem narzędzi IT (np. Moodle, MS Teams)

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • weryfikowanie osiągania przez studentów zakładanych efektów
 • pełnienie roli członka w komisjach do przeprowadzania egzaminów dyplomowych
 • opracowywanie materiałów materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć
 • dbałość o wysoką jakość kształcenia
 • pełnienie roli opiekuna roku
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie skierowane do JM Rektora UMCS
 • odpis dyplomu magistra
 • kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV
 • wykaz publikacji naukowych
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.);
 • oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 • referencje, opinia o predyspozycjach do pracy dydaktycznej

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Wydział Zamiejscowy /pok. 116/
  ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18, 24-100 Puławy
  w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko wykładowcy” lub drogą elektroniczną
  w postaci plików pdf na adres wydzial.zamiejscowy@mail.umcs.pl