Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Akademia Muzyczna Bydgoszcz
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki muzyczne

Nasze wymagania

 • 1. Ukończone studia muzyczne, posiada tytuł zawodowy magistra sztuki na kierunku wokalistyka, specjalność wokalno-aktorska, uzyskany w uczelni muzycznej na wydziale wokalno-aktorskim (lub podobnym).
 • 2. Ukończone studia wyższe na kierunku logopedia, posiada co najmniej tytuł zawodowy licencjata, uzyskany w ramach studiów o charakterze uniwersyteckim.
 • 3. Doświadczenie w pracy dydaktycznej i artystycznej w zakresie w/w dyscyplin.
 • 4. Złożą oświadczenie, że Akademia Muzyczna w Bydgoszczy będzie podstawowym miejscem pracy dla kandydata, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • 5. Warunek dla obcokrajowców – znajomość języka polskiego na poziomie C2.

Zakres obowiązków

 • 1. Opracowanie programów do prowadzonych przedmiotów. 2. Kształcenie studentów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Zgłoszenie udziału w konkursie
 • 2. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.
 • 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • 4. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje
 • 6. Oświadczenie, że Akademia Muzyczna w Bydgoszczy będzie podstawowym miejscem pracy dla kandydata, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Załączniki