Adiunkt

Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Śląska w Gliwicach
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, z siedzibą w Gliwicach przy ul. Akademickiej 2A

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Zarządzania i Logistyki na Wydziale Organizacji i Zarządzania

Opis stanowiska:

1)    do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. 2020 r. poz. 85, z późn.zm.) oraz Statucie Politechniki Śląskiej
z dnia 3 czerwca 2019 r. (j.t. Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 339) na stanowisku adiunkta,

2)    przewidywana data rozpoczęcia pracy: 1.10.2021 r.

3)    miejsce pracy i rodzaj umowy: Wydział Organizacji i Zarządzania, umowa o pracę,

4)    okres zatrudnienia: od 1.10.2021 r. do 30.09.2023 r.

Zadania:

1)       realizacja zajęć dydaktycznych w ramach programu kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Organizacji i Zarządzania,

2)       uczestnictwo w procesie dyplomowania na pierwszym i drugim stopniu studiów,

3)       kierowanie pracami dyplomowymi studentów na pierwszym i drugim stopniu studiów,

4)       realizacja prac naukowo-badawczych,

5)       uczestnictwo w organizacji konferencji naukowych,

6)       zwiększanie dorobku naukowego poprzez publikacje oraz uczestnictwo w konferencjach,

7)       realizacja zadań organizacyjnych i administracyjnych zgodnie z potrzebami Katedry,

8)       czynne uczestnictwo w rozbudowie bazy naukowo-badawczej i dydaktycznej Wydziału.

Wymagania:

1)       posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości,

2)       potwierdzona znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub posiadanie certyfikatu TOEIC z minimalną liczbą punktów równą 700,

3)       certyfikat szkolenia z programu IgrafX lub innego programu służącego do modelowania procesów,

4)       minimum 2-letnie doświadczenie praktyczne w obszarze usprawniania procesów logistycznych, w tym szczególnie procesów magazynowych i dystrybucyjnych,

5)       co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na wyższej uczelni technicznej, w tym prowadzenie zajęć z zakresu logistyki lub zarządzania procesami.

Dodatkowe wymagania:

1)       dorobek naukowy z zakresu odpowiadającego profilowi badawczemu Katedry Zarządzania i Logistyki, a w szczególności publikacje osadzone w obszarze modelowania sieci dystrybucji i prognozowania wielkości popytu w sieciach dostaw,

2)       umiejętność obsługi oprogramowania do analizy statystycznej (np. R Studio),

3)       umiejętność posługiwania się notacją BPMN 2.0 do mapowania i modelowania procesów logistycznych,

4)       umiejętność opracowywania materiałów pomocniczych oraz obsługi platform do obsługi zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym.  

Wymagane dokumenty:

1)       podanie o zatrudnienie,

2)       kwestionariusz osobowy,

3)       dokumenty potwierdzające uzyskanie stopni i tytułów (odpisy dyplomów),

4)       życiorys zawodowy,

5)       informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym,

6)       informacje o kierunkach dalszej działalności naukowej,

7)       oświadczenie o czynnej znajomości języka obcego nowożytnego,

8)       oświadczenie, że Politechnika Śląska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy,

9)       opinia nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, aktywnego naukowo w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.

Uczelnia oferuje:

1)    zatrudnienie w ramach umowy o pracę z korzystnymi warunkami finansowymi,

2)    możliwość dynamicznego rozwoju naukowego, premiowanego szeregiem programów projakościowych.

Perspektywy rozwoju zawodowego:

1)    praca w aktywnym środowisku naukowym krajowym i międzynarodowym,

2)    realizacja tematyki badawczej, konkurencyjnej na rynku światowym,

3)    możliwości rozwoju naukowego i powiększenia dorobku naukowego.

Zgłoszenie należy złożyć:

–        w  Dziale Zasobów Osobowych ul. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice, pokój 341. Komplet dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy Wydziału, Katedry oraz stanowiska, osobiście lub wysłać pocztą,

–        w terminie do dnia 20.05.2021 r.,

–        przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: (w terminie do 60 dni od dnia jego ogłoszenia).  

Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu w terminie do 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.

Planowany termin zatrudnienia:  1.10.2021 r. do 30.09.2023 r.

Kandydatom negatywnie zaopiniowanym przez komisję konkursową bądź niewybranym do zatrudnienia przysługuje prawo do odwołania się od wyników konkursu. Odwołanie jest wnoszone do Rektora w terminie do
7 dni od dnia powiadomienia. 

Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Śląska z siedzibą przy ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice,

2)    Politechnika Śląska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
za pośrednictwem adresu e-mail: iod@polsl.pl,

3)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji do pracy na Politechnice Śląskiej,

4)    podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 221 ustawy Kodeks pracy oraz, jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na wykorzystanie CV w przyszłych rekrutacjach na Politechnice Śląskiej,
art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO,

5)    dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Politechniki Śląskiej będą mieć wyłącznie pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie,

6)    Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa,

7)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji lub przez okres najbliższych 9 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacji,

8)    posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz, w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami, prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

9)    posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych,

10) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

                                                                                                                                                 Rektor

                                                                                                                         prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na HR@polsl.pl