adiunkt

Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Uniwersytet Zielonogórski

Ogłoszenie konkursu otwartego na objęcie stanowisk

ADIUNKTA

w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji

UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

 

Ogłaszam konkurs na dwa stanowiska adiunktów w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego w dziedzinie nauk społecznych lub nauk humanistycznych. Preferowane dyscypliny uzyskanego stopnia naukowego: nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki o kulturze i religii, historia.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać przynajmniej stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych lub nauk humanistycznych, znać język polski oraz angielski. Pożądane jest posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym oraz gotowość pracy w trybie zdalnym, a także doświadczenie w aplikowaniu grantowym oraz publikacyjnym – szczególnie w odniesieniu do czasopism z aktualnej listy MNiSW, pożądane doświadczenie w pracy w czasopiśmie naukowym. Preferowane szczegółowe obszary naukowe: politologia religii, polityka wyznaniowa, prawo wyznaniowe, stosunki międzywyznaniowe, polityka narodowościowa, polityczny islam, fundamentalizm religijny, teokracja, antyokcydentalizm, stosunki międzykulturowe, stosunki międzynarodowe, prawo międzynarodowe.

Wśród kluczowych kompetencji zawodowych oczekiwane są: gotowość do pracy naukowo-dydaktycznej w oparciu o standardy określone w ustawie o nauce i szkolnictwie wyższym oraz standardy jakości naukowej obowiązujące w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, umiejętności analityczne, zdolności organizacyjne, umiejętność kreowania kontaktów naukowych, współpraca ze studentami.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1.      Podanie, życiorys, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu doktorskiego oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

2.      Wykaz dorobku naukowego (publikowanego i niepublikowanego) oraz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego.

3.      Certyfikaty/dokumenty potwierdzające znajomość języków (min. B2).

4.      Opinię samodzielnego pracownika naukowego.

5.      Inne informacje, które kandydat uzna za wskazane.

Wymienione dokumenty należy składać w terminie do 21.04.2021 r. w Sekretariacie Instytutu Nauk o Polityce i Administracji, al. Wojska Polskiego 69,
65-762 Zielona Góra, pok. 310, tel.  68 328 47 73.

 

Niekompletne dokumenty nie będą podlegały postępowaniu konkursowemu i zostaną zwrócone kandydatom.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 2 miesięcy od jego ogłoszenia. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.

Uniwersytet Zielonogórski zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

Prosimy o zawarcie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą w Zielonej Górze (65-417), przy ulicy Licealna 9. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra. Ponadto informujemy, że:

•    Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy pomocy adresu e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie tel. 603474724.

•    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko asystenta. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art.23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych),

•    Pani/Pana dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty,

•    Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

•    Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,

•    Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego,

•    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji,

•    Decyzje dotyczące przeprowadzania oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Zielona Góra, dnia 25 marca 2021 r.             Rektor