asystent

Instytut Fizyki
Uniwersytet Zielonogórski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Zielonogórski

MIASTO: Zielona Góra

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki fizyczne

DATA OGŁOSZENIA: 17.09.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.10.2021

LINK DO STRONY: www.if.uz.zgora.pl

SŁOWA KLUCZOWE: fizyka

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Celem konkursu jest wyłonienie kandydata, który obejmie stanowisko badawczo-naukowe asystenta w projekcie “Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych” realizowanym w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2022 nr projektu 003/RID/2018/19, kwota finansowania 11 936 596,10 zł, obecnie programu Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zatrudnienie na stanowisku asystenta jest na okres 12 miesięcy od 01.01.2022-31.12.2022r. Od kandydata wymagane jest doświadczenie w badaniach naukowych z użyciem metod fizyki teoretycznej w odniesieniu do fizyki kwantowej. Od kandydata oczekuje się dobrej znajomości informatyki, optometrii i obliczeń kwantowo-mechanicznych. Praca badawcza w Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych dotyczyć będzie badań prowadzonych przez wchodzące w jego skład Laboratorium optyki kwantowej i technologii optycznych.

            Aplikant powinien posiadać stopień naukowy magistra lub doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki i posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie studiów uniwersyteckich. Ponadto wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 

Kandydaci powinni złożyć w Instytucie Fizyki następujące dokumenty:

(1)           podanie kierowane do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego zawierające oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Zielonogórski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z p. zm.),

(2)           życiorys i kwestionariusz osobowy,

(3)           odpis dyplomu uzyskaniu stopnia naukowego doktora,

(4)           autoreferat,

(5)           udokumentowany dorobek naukowy,

(6)           informacje o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych oraz w zakresie kształcenia kadr,

(7)           informacje z punktu (6) mogą być uzupełnione o opis umiejętności informatycznych w pracy naukowej i dydaktycznej.

(8)           oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

Zgłoszenia wraz z dokumentacją przyjmowane będą w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego w terminie do dnia 16 października 2021 roku osobiście lub korespondencyjnie pod adresem:

 

 

 

                                                                                   Instytut Fizyki

                                                                                   Uniwersytetu Zielonogórskiego

                                                                                   ul. Prof. Z. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra