asystent

Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych Uniwersytetu Zielonogórskiego
Uniwersytet Zielonogórski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Zielona Góra, 23.11.2021

 

 

Ogłoszenie konkursu otwartego na objęcie stanowiska

 

ASYSTENTA

 

w grupie pracowników badawczo-naukowych

w Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych  Uniwersytetu Zielonogórskiego

w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2022 nr projektu 003/RID/2018/19, kwota finansowania
11 936 596,10 zł

 

Celem konkursu jest  wyłonienie kandydata, który obejmie stanowisko badawczo-naukowe asystenta w projekcie “Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych” realizowanym w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2022 nr projektu 003/RID/2018/19, kwota finansowania 11 936 596,10 zł, obecnie programu Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zatrudnienie na stanowisku asystenta jest na okres 12 miesięcy od 01.01.2022-31.12.2022r. Od kandydata wymagane jest doświadczenie w badaniach naukowych z użyciem metod fizyki teoretycznej w odniesieniu do fizyki kwantowej. Od kandydata oczekuje się dobrej znajomości informatyki, optometrii i obliczeń kwantowo-mechanicznych. Praca badawcza w Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych dotyczyć będzie badań prowadzonych przez wchodzące w jego skład Laboratorium optyki kwantowej i technologii optycznych.

            Aplikant powinien posiadać stopień naukowy magistra lub doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki i posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie studiów uniwersyteckich. Ponadto wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 

Kandydaci powinni złożyć w Instytucie Fizyki następujące dokumenty:

(1)           podanie kierowane do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego zawierające oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Zielonogórski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z p. zm.),

(2)           życiorys i kwestionariusz osobowy,

(3)           odpis dyplomu uzyskaniu tytułu magistra lub stopnia naukowego doktora,

(4)           autoreferat,

(5)           udokumentowany dorobek naukowy,

(6)           informacje o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych oraz w zakresie kształcenia kadr,

(7)           informacje z punktu (6) mogą być uzupełnione o opis umiejętności informatycznych w pracy naukowej i dydaktycznej.

(8)           oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

Zgłoszenia wraz z dokumentacją przyjmowane będą w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego w terminie do dnia 23 grudnia 2021 roku osobiście lub korespondencyjnie pod adresem:            Instytut Fizyki – Ul. Prof. Z. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra

 

            Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra. Ponadto informujemy, że:

·       Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy pomocy adresu e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie  tel. 603474724.

·       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko asystenta. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art.23 ust.1 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych),

·       Pani/Pana dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesiący od daty złożenia oferty,

·       Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

·       Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,

·        Dodatkowo przysługuje  Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

·       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji,

·       Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

                                                                                   ul. Prof. Z. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na M.Dudek@if.uz.zgora.pl